УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА КАПИТАЛОТ И ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ ВРЗ ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ

  • Risto Fotov

Abstract

Веќе е добро познато дека капиталот е еден од круцијалните фактори за економскиот развој во националните економии, а неговиот недостиг особено е изразен кај ЗВР.  Меѓутоа, кај овие земји, капиталот е и ограничувачки фактор поради неговата недоволност во стопанството. Всушност, тргнувајќи од овде во овој труд се имплементирани анализата на улогата и значењето на капиталот за економскиот развој, особено кај недоволно развиените земји. Во таа смисла, во трудот ќе бидат анализирани следниве проблеми: значењето на капиталот за економскиот развој, улогата и значењето на капиталот за земјите во развој и методите што треба да се имплементираат во функција за зголемување на капиталот во земјите во развој.

Published
May 2, 2017
How to Cite
FOTOV, Risto. УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА КАПИТАЛОТ И ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ ВРЗ ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ. Yearbook - Faculty of Economics, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 7-17, may 2017. ISSN 1857- 8632. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/1840>. Date accessed: 22 jan. 2020.
Section
Articles