УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА ИНТЕРНАТА РЕВИЗИЈА КАЈ БАНКИТЕ

  • Katerina Taseva
  • Janka Dimitrova

Abstract

Интерната ревизија на банките претставува независна активност поставена од страна на раководните органи на банките. Таа ѝ дава можност на банката да ги оствари и постигне планираните цели, да ги подобри многубројните одлуки кои се донесуваат од страна на раководните органи и да ги задоволи барањата кои произлегуваат од законската регулатива и од донесените интерни акти на банката. Основна улога на интерната ревизија е надзор на функционирањето на сметководствените системи и системите на интерната контрола во смисла на нивната усогласеност со поставените политики и процедури во деловните субјекти, како и оценка за нивната ефикасност, ефективност и економичност.

Published
Oct 7, 2019
How to Cite
TASEVA, Katerina; DIMITROVA, Janka. УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА ИНТЕРНАТА РЕВИЗИЈА КАЈ БАНКИТЕ. Yearbook - Faculty of Economics, [S.l.], v. 17, n. 1, p. 77-78, oct. 2019. ISSN 1857- 8632. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3270>. Date accessed: 25 may 2020.