ИНИЦИЈАЛНА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (ИЈП)

  • Zlatka Efremova
  • Janka Dimitrova
Keywords: приватна компанија, јавна компанија, акционерско друштво, јавен повик, јавна понуда, капитал.

Abstract

Инвестирањето во финансиска смисла претставува купување на одреден имот (хартии од вредност, недвижнини, скапоцености итн.) или депонирање на пари во банка, со намера за остварување на иден принос од вложувањата, односно остварување на камата од депонираните средства. Гледано пак од аспект на компаниите, заштедите може да се приберат (мобилизираат) преку емисија на хартии од вредност (акции или корпоративни обврзници) и да се наменат за финансирање на развојните планови на компанијата. Во берзанското секојдневие се познати настаните кои се поврзани со иницијалната понуда на акции на пазарот на капитал или ИЈП (англ. IPO – Initial Public Offering). Основна цел на овој труд е претставување на процесот на реализација на ИЈП и нивните предности и недостатоци.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Водич за јавна понуда на хартии од вредност (2013). Македонска берза – Скопје
Dimitrova, Janka and Fotov, Risto and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Todorovska, Marija (2014) Retrospective of Macedonian Capital Market for the Period 2004-2013, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research
Димитрова, Ј. и Колев З. (2016). Хартии од вредност, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Димитрова, Ј. (2015). Македонскиот пазар на капитал – состојби и перспективи, Универзитет „Гоце Делчев“ – Економски факултет - Штип
Ивановски, З. (2007). Хартии од вредност и портфолио менаџмент, Европски универзитет - Скопје
Колев, З. (2008). Анализа на берзанското работење, Скопје, стр. 48
Колев, З. (2011). Примарен пазар на капитал и иницијална јавна понуда - Скопје
Madura, J. (2008). Financial markets and Institutions, 9-th Edition“, SouthWestern
Програма за јавни инвестиции 2008-2010, Влада на Република Македонија, февруари 2008
Radosevik, D. (1977). Konvertibilnost valuta, Masmedija - Zagreb
Спасов, С. (1997). Финансиски менаџмент, Унија - Скопје
Трајковски, Б. и Трајковска, Г.(1999). Управување со обртните средства, Економски факултет - Прилеп
Закон за банки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09 и 67/10)
Закон за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008 и 57/2010)
Закон за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“, бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015); Закон за хартии од вредност („Службен весник на РМ“, бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015 и 154/2015)
Published
2020-12-13
How to Cite
Efremova, Z., & Dimitrova, J. (2020). ИНИЦИЈАЛНА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (ИЈП) . Yearbook - Faculty of Economics, 13(1), 109-129. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3884

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>