УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ ВО ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА КРЕДИТНИОТ РИЗИК

  • Janka Dimitrova
  • Emilija Zaeva-Kostova
Keywords: финансиско работење, финансиски ризик, кредитен ризик, каматни стапки

Abstract

Сведоци сме дека ризиците од финансиското работење, а посебно кредитниот ризик и ефикасното управување со нив, како за одделните банки така и за банкарските системи – системите на националните економии, но и за системот на глобално ниво, се од огромно значење. Оттука произлегува и мотивацијата за избор на оваа тема за предмет на истражување. Нејзиното значење посебно се гледа во нејзината актуелност. Во последно време оваа тема доби доста простор помеѓу останатото и затоа што кредитниот ризик е оценет како еден од причинителите на големата хипотекарна криза која го зафати прво стопанството на САД, a потоа се прошири на целиот свет. Недоволно строгите критериуми при одобрување на кредити и неадекватните оценки кои рејтинг агенциите им ги доделувале на одделни компании, врз основа на кои тие понатаму се задолжувале, иако не биле доволно кредитно способни, доведоа до тоа голем број на кредити да останат ненаплатени што резултираше со големи загуби за инвеститорите и банките. Имајќи го предвид претходно изнесеното, за да се избегне ризикот или барем да се намали и доведе до прифатливи граници, потребно е ризикот е да се анализира и управува. Анализата на ризикот треба да укаже на клучните точки и процеси на настанување на ризикот. Управувањето со кредитниот ризик е важен фактор за успешно работење на банките.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1]. Andenas Mads and Roth Wulf-Henning: Services and free movement in EU law , Oxford,2012
[2]. Antonioni Peter and Cubbin John: The Bosman rulling and the emergence of a single market In soccer talent, City university, London, 2013
[3]. Asztalos, Zsofia: Public policies of the European union , Editura universitatii, Romania, 2008
[4]. Baldoni, Emiliana: The free movement of persons in the European union, Centro Interuniversitario di Sociologia Politica (CIUSPO) – Universita di Firenze, Italy, 2013
[5]. BBC News, available at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5385958.stm
[6]. Costea, Simion: Public policies of the European union , Editura universitatii, Romania, 2013
[7]. Maas Willem: Citizenship, Free Movement, and EU Enlargement, University of Miami, 2012
[8]. Murphy, Phil: EU Internal Market:Benefits & Challenges, Advertising Information Group , 2005
[9]. Rotaru, Marius-Petre: Free movement of services in the european union,West University from Timisoara (Romania),2013
[10]. The delegation of the European union: The EU Blue Card Directive for employment of highly qualified third-country nationals enters into force, 2014, available at: http://www.delrus.ec.europa.eu/en/news_1173.htm
[11]. Секуловска, Г. Б., Миграционата политика на ЕУ во насока на зацврстување на Единствениот пазар, Економски факултет, Скопје, 2010 [12]. Miroljub Hadžić , Bankarstvo.. Ekonomski fakultet, Beograd, 2012
[13]. Ćirović M. – Bankarski menadžment, Ekonomski fakultet, Beograd 2013
[14]. L. Barjaktarović, Finansijska kriza i upravljanje rizicima, Univerzitet Singidunum Beograd, 2013
[15]. www.eurofound.europa.eu
[16]. www.eubusiness.com/topics/single-market/free
[17]. www.ena.lu
[18]. www.europa.eu.int
[19]. www.europa.eu/legislation
[20]. Statistic Norway, available at: www.ssb.no
[21]. www.epp.eurostat.ec.europa.eu
[22]. www.absoluteastronomy.com
[23]. www.businessweek.com
[24]. www.bbc.co.uk
[25]. www.europa.eu
[26]. www.eur-lex.europa.eu
[27]. www.sep.gov.mk
Published
2020-12-13
How to Cite
Dimitrova, J., & Zaeva-Kostova, E. (2020). УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ ВО ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА КРЕДИТНИОТ РИЗИК. Yearbook - Faculty of Economics, 9(1), 121-133. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3852

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>