УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА РЕВИЗИЈАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА КОТИРАНИТЕ ЕНТИТЕТИ

  • Janka Dimitrova
  • Aleksandra Petrovska
Keywords: ревизорско мислење, ревизорски доказ, ревизорски техники, ревизорска независност, принцип на континуитет

Abstract

Од нејзиното појавување па сѐ до денес, ревизијата на финансиските извештаи на компаниите од страна на независен надворешен ревизор е камен-темелник на довербата во финансиските системи во светот. Бенефитот од ревизијата е што обезбедува уверување дека менаџментот на компанијата има обезбедено ,,вистински и објективен” поглед на финансиските резултати и позиции на компанијата. Ревизијата овозможува градење на мост на доверба меѓу оние кои ја управуваат компанијата и оние кои ја поседуваат - акционерите. Со оглед на важноста која ѝ е дадена, често се поставуваат прашања во врска со ревизијата, ревизорите и улогата што таа ја има за акционерите. Оваа публикација има за цел да обезбеди корисни информации за тоа што значи ревизија на финансиски извештаи и за улогата на ревизорот при вршењето на ревизијата.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1]. Ацески, Б, Трајкоски, Б, 2004, Интерна и екстерна ревизија, Универзитет ,,Св. Климент Охридски” – Битола, Економски факултет – Прилеп [2]. Ацески д-р Благоја, „Сметководствен менаџмент“, Економски факултет – Прилеп, 1997 година [3]. Божиновска, Лазаревска, З, 2004, „Ревизија“,Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” - Скопје [4]. Димитрова, Ј, Ревизија (теоретски и практични аспекти). Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, 2013. [5]. Димитрова, Ј, Ревизија – практикум, Универзитет „Гоце Делчев”, Штип, 2014 [6]. Димитрова, Ј и Фотов, Р (2014) Улогата на ревизијата во подобрување на квалитетот на финансиското известување. Knowledge: International Journal - Scientific and applicative papers Skopje,
[7]. Димитрова, Ј, Ревизија - обврска, потреба и придобивки, Универзитет ,,Гоце Делчев” -Штип, 2013
[8]. Дрогиска.Л, Комплетирање на ревизорскиот процес и издавање на конечен ревизорски извештај, 2014, Економски факултет – Прилеп, магистерски труд
[9]. Закон за ревизија („Службен весник на РМ“, бр.158/10 и 135/11)
[10]. Меѓународни стандарди за ревизија, „Сл. весник на РМ“, бр. 79/10
[11]. Министерство за финансии, Прирачник за финансиска ревизија, http://www.finance.gov.mk/files/u10/Priracnik_za_finansiska_revizija. pdf [12]. www.pwc.com, Understanding a financial statement audit, http://download.pwc.com/ie/pubs/2014-pwc-ireland-understanding-financial-statement-audit.pdf
Published
2020-12-13
How to Cite
Dimitrova, J., & Petrovska, A. (2020). УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА РЕВИЗИЈАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА КОТИРАНИТЕ ЕНТИТЕТИ. Yearbook - Faculty of Economics, 9(1), 99-119. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3851

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>