Друштво за управување со отворени инвестициски фондови

  • Kristina Miseva

Abstract

Следејќи ја светската динамика, а особено европската,во развивањето на не-банкарските институционални инвеститори,неминовно се создаде односно наложи развивање на македонскиот пазарна капитал, а со тоа и потреба од донесување на нова законска регулативакоја го отвори македонскиот пазар на капитал надвор од границите за„малите“ домашни и/или странски индивидуални и/или институционалнивложувачи. Отворените инвестициски фондови и, во последниве години,друштвата за управување со отворените инвестициски фондови заземааместо на македонскиот пазар на капитал, со тенденција во иднина дабидат едни од влијателните учесници на македонскиот пазар на хартии одвредност.
Published
Apr 16, 2013
How to Cite
MISEVA, Kristina. Друштво за управување со отворени инвестициски фондови. Yearbook - Faculty of Law, [S.l.], v. 1, n. 1, p. pp.169-182, apr. 2013. ISSN 1857- 8713. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/169>. Date accessed: 02 july 2020.