Безбедноста и здравјето на работниците во Република Македонија

  • Andon Majhoshev

Abstract

Предмет на овој труд се најважните меѓународно-правни инструменти за безбедност и здравје при работа на ООН, МОТ и ЕУ. Исто така, во трудот е анализирана и правната рамка за безбедност и здравје при работа во Р.Македонија, со акцент на Законот за безбедност и здравје при работа во Р.Македонија, каде значајно место имаат правата и обврските на работниците и работодавачите, особено претставникот на вработените за безбедност и здравје во претпријатието, односно институциите.
Published
Apr 16, 2013
How to Cite
MAJHOSHEV, Andon. Безбедноста и здравјето на работниците во Република Македонија. Yearbook - Faculty of Law, [S.l.], v. 1, n. 1, p. pp.129-146, apr. 2013. ISSN 1857- 8713. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/170>. Date accessed: 02 july 2020.