Ликвидација на отворени инвестициски фондови

  • Kristina Miševa

Abstract

Ликвидацијата на отворените инвестициски фондови се одвива во постапка, која е различна во зависност од причините поради кои настанува ликвидирањето на отворените фондови. Оттука, и иницијативата на авторот за изработка на еден ваков краток труд каде што акцент ќе се стави исклучиво на ликвидирањето на отворените инвестициски фондови и друштвата за управување на отворените инвестициски фондови. Со цел полесно согледување на причините за ликвидирање на отворените фондови, во апстрактна смисла се издвоено прикажани причини за ликвидирање на фондовите и причините за ликвидирање на друштвата за управување со отворени инвестициски фондови. Терминацијата, односно ликвидацијата на друштвата претставува сложена постапка која настанува со или спротивно на „волјата на друштвото“. Затоа и ликвидацијата на отворените инвестициски фондови иницира отворање дилеми поврзани со оваа проблематика, оставајќи простор за понатамошна анализа.
Published
Apr 17, 2013
How to Cite
MIŠEVA, Kristina. Ликвидација на отворени инвестициски фондови. Yearbook - Faculty of Law, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.127-136, apr. 2013. ISSN 1857- 8713. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/205>. Date accessed: 17 sep. 2019.