Друштво за управување со отворени инвестициски фондови

  • Kristina Miseva

Abstract

Следејќи ја светската динамика, а особено европската,во развивањето на не-банкарските институционални инвеститори,неминовно се создаде односно наложи развивање на македонскиот пазарна капитал, а со тоа и потреба од донесување на нова законска регулативакоја го отвори македонскиот пазар на капитал надвор од границите за„малите“ домашни и/или странски индивидуални и/или институционалнивложувачи. Отворените инвестициски фондови и, во последниве години,друштвата за управување со отворените инвестициски фондови заземааместо на македонскиот пазар на капитал, со тенденција во иднина дабидат едни од влијателните учесници на македонскиот пазар на хартии одвредност.

References

Закон за инвестициони фондови, „Службен весник на Република Македонија“ бр.9 од 10.2.2000 година.

Закон за измена и дополнување на Законот за инвестициони фондови, „Службен весник на Република Македонија“ бр.29 од 9.3.2007 година.

Закон за инвестициски фондови, „Службен весник на Република Македонија“ бр.12 од 28.1.2009 година.

Закон за трговски друштва, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 28 од 30.4.2004 година.

Измена и дополнување на Законот за трговски друштва, „Службен весник на Република Македонија“ бр.84 од 3.10.2005 година, бр.25 од 2.3.2007 година и бр. 87 од 15.7.2008 година.

Закон за хартии од вредност, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 95 од 7.11.2005 година.

Закон за измена и дополнување на Законот за хартии од вредност, „Службен весник на Република Македонија“ бр.25 од 2.3.2007 година.

Закон за измена и дополнување на Законот за хартии од вредност, „Службен весник на Република Македонија“ бр.7 од 15.01.2008 година.

Закон за работни односи, „Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008 и 161/2008.

DIRECTIVE of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (85/611/EEC), OJ L 375 of 31.12.1985.

DIRECTIVE 2001/107/EC of 21 January 2002 amending Council Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) with a view to regulating management companies and

simplifi ed prospectuses, OJ L 41 of 13.02.2002.

Published
2013-04-16