МУЗИЧКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ВО МАКЕДОНСКИТЕ НАРОДНИ ПЕСНИ

  • Goranco Angelov

Abstract

Бројни истражувања поврзани со музичките инструменти на територијата на денешна Република Македонија вршат одредени странски и македонски истражувачи кои објавуваат и трудови во кои ги произнесуваат теренските сознанија. Преку овие трудови се здобиваме со основни сознанија поврзани со потеклото, изработката на инструментите, нивната употреба и застапеност.

Предмет на нашето истражување е присуството на музичките инструменти во народните песни во Македонија. Пред да го произнесеме нашето истражување, ќе наброиме неколку трудови кои ги опфаќаат музичките инструменти и на некој начин се поврзани со овој труд.

Published
Jul 8, 2013
How to Cite
ANGELOV, Goranco. МУЗИЧКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ВО МАКЕДОНСКИТЕ НАРОДНИ ПЕСНИ. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp.107-130, july 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/607>. Date accessed: 23 feb. 2020.