Состојби и перспективи во туризмот, економијата и бизнис логистиката во Република Македонија

  • Nikola Dimitrov

Abstract

Важна дејност која значително партиципира во економскиот развој на Република Македонија е туризмот. Туризмот на различни начини влијае на социјалниот, културниот и економскиот живот во нашата држава. Туризмот претставува дејност која во Р. Македонија се практикува повеќе децении и истиот остварува видливи економски резултати. Туризмот претставува услужна динамична економска категорија подложна на промени. Туризмот како економски бизнис не е возможен ако логистички не е поткрепен и обезбедуван. 

Published
Dec 22, 2016
How to Cite
DIMITROV, Nikola. Состојби и перспективи во туризмот, економијата и бизнис логистиката во Република Македонија. Yearbook - Faculty of Tourism and Business Logistics, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp. 18-25, dec. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFNTS/article/view/1568>. Date accessed: 05 june 2020.