Announcements

Dear colleagues,

The Faculty of Tourism and Business Logistics at the Goce Delcev University of Stip invites you to participate with your papers at the Fifth International Scientific Conference "Challenges of Tourism and Business Logistics in the 21st Century", which will be held on April 30, 2022.

We invite all researchers to participate in sharing experiences and ideas on various topics (contemporary trends in tourism, hospitality and gastronomy, marketing and promotion, tourism and hotel management, cartography and spatial planning, microeconomics and macroeconomics, contemporary trends in logistics, business, management, finance, public administration, women and entrepreneurship, etc.).

IMPORTANT DATES

April 1, 2022 – Deadline for full paper submission.
April 10, 2022 – Notification for accepted manuscript.

The publication fee for each accepted paper is 30 EUR.

Contact for more information: grp-ftbl-internationalconference@ugd.edu.mk.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Почитувани колеги,

Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип Ве поканува да учествувате со Ваши трудови на Четвртата Меѓународна научна конференција „Предизвиците на туризмот и бизнис логистиката во 21 век“, која ќе се одржи на 30ти април, 2022.

Ги покануваме сите научни работници и истражувачи да учествуваат во споделувањето на искуства и идеи на различни теми (современи трендови во туризмот, хотелиерство и гастрономија, маркетинг и промоција, туристички и хотелски менаџмент, картографија и просторно планирање, микроекономија и макроекономија, современи трендови во логистиката, бизнис, менаџмент, финансии, јавна администрација, жените и претприемништвото итн.).

ВАЖНИ ДАТУМИ

Април 1, 2022 – Краен рок за поднесување на цел труд.
Април 10, 2022– Известување за прифатен труд.

Трудовите ќе бидат рецензирани, и конечна одлука ќе биде донесена на основа на цел труд. Потоа авторите ќе бидат известени по е-пошта.

Котизацијата за секој прифатен труд е 1860 денари.

Контакт за повеќе информации: grp-ftbl-internationalconference@ugd.edu.mk.