Логистичкиот менаџмент во функција на туристичките дестинации

  • Hristina Filiposka
  • Oliver Filiposki

Abstract

Туристичките дестинации се места во кои туристите ги исполнуваат своите желби. За желбите и замислите на туристите да станат реалност мора сите фактори да бидат распределени правилно, да функционираат  беспрекорно и да не го нарушат текот на престојот. Туристичката дестинација за туристот е просторно и временски определена, но таа, за да ја задржи својата постојаност, оптималност, ефективност и ефикасност ќе мора да го применува логистичкиот менаџмент.   Делувањето на логистичкиот менаџмент врз туристичката дестинација може да се набљудува од аспект на општествената средина (локалните, регионалните и националните власти) и од аспект на туристичката понуда (туристичките и угостителските субјекти).

Published
Dec 22, 2016
How to Cite
FILIPOSKA, Hristina; FILIPOSKI, Oliver. Логистичкиот менаџмент во функција на туристичките дестинации. Yearbook - Faculty of Tourism and Business Logistics, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp. 48-56, dec. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFNTS/article/view/1571>. Date accessed: 04 aug. 2020.