Претприемачка иницијатива и развој на здравствениот туризам на подрачјето на општина Гевгелија, Богданци и Дојран

  • Marija Magdinceva Sopova
  • Simona Savik
  • Ubavka Vegova

Abstract

Согледувајќи ги можните потенцијали, расположливи туристички капацитети и самата местоположбата, се констатира дека општините Гевгелија, Богданци и Дојран претставуваат добра основа за развој на здравствениот туризмот и прераснување во профитабилна деловна дејност со богата туристичка понуда. Во овој труд ќе направиме анализа на веќе постоечките здравствени капацитети и истражување на потенцијалните места за прераснување во конкурентен и профитабилен туристички бизнис, преку поврзување на постоечката туристичка понуда и новите содржини. За да се постигне тоа, потребно е да има планиран развој, континуирана обука на сопствениците на капацитетите и обезбедување на поддршка за развојот на туризмот во општината преку партиципација на надлежните институции и општинските капацитети.

Published
Dec 27, 2016
How to Cite
MAGDINCEVA SOPOVA, Marija; SAVIK, Simona; VEGOVA, Ubavka. Претприемачка иницијатива и развој на здравствениот туризам на подрачјето на општина Гевгелија, Богданци и Дојран. Yearbook - Faculty of Tourism and Business Logistics, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp. 86-94, dec. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFNTS/article/view/1590>. Date accessed: 02 june 2020.