ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА МАНАСТИРСКИТЕ КОМПЛЕКСИ ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

  • Љупчо Јаневски
  • Науме Мариноски

Abstract

Верскиот туризам преставува една од најстарите форми на патување низ историјата, во регионални и светски рамки. Истриски гледано, верскиот туризам има долга традиција кај нас со манастриски комплекси кои изобилувале со големи конаци, манастирски живот и верски училишта во чии закрила низ историјата се засолнувале голем број посетители и намерници. Денес постојат 270 манастири од кои 150 се сочувани и се од локален карактер и останатите 120 кои се во лоша состојба. Цел на овој труд е вреднување на потенцијалите за верски туризам во Пелагонискиот регион на Р. Македонија преку валоризација на единаесет значајни манастирски комплекси.

Published
May 28, 2016
How to Cite
ЈАНЕВСКИ, Љупчо; МАРИНОСКИ, Науме. ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА МАНАСТИРСКИТЕ КОМПЛЕКСИ ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН. Yearbook - Faculty of Tourism and Business Logistics, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 185-202, may 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFNTS/article/view/1766>. Date accessed: 05 june 2020.