ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИНФОРМАЦИОНО УПРАВУВАЧКИ СИСТЕМ ЗА ОПШТИНА ДОЈРАН

  • Nako Taskov
  • Vladan Andonovik
  • Dejan Metodijeski
  • Ilija Lazarevski

Abstract

Предмет на оваа статија се информационите системи и нивната улога во развојот на туризмот со посебен осврт на можностите за имплементација на информационо управувачки систем за општина Дојран.Во првиот дел од трудот разгледани се карактеристиките на информационите системи и нивната синергија со туризмот. Во вториот дел се опфаќаат и објаснуваат потенцијалите кои ги нудат информационите системи. Во заклучокот се наведени придобивкитеод имплементацијата на ваков систем за општина Дојран.

References

Gretzel, U., Law, R., Fuchs, M., eds., (2010).Information and communication technologies in tourism 2010. Springer

Njegus, A. (2010). Informacioni sistemi u turistickom poslovanju. Beograd:Singidunum

Pease, W., Rowe, M., Cooper, M., eds., (2007).Information and communication technologies in support of the tourism industry.Idea Group

Published
2015-04-24