ЗА ДИЈАЛЕКТНИТЕ НАЗИВИ НА БУБАМАРАТА (COCCINELLIDAE) И НАРОДНАТА СИМБОЛИКА ВО ШТИПСКО

  • Sanja Spaskovska

Abstract

Во овој труд ќе го разгледаме именувањето на инсектот од групата
Coccinellidae, ред Coleoptera (тврдокрилци) во штипскиот говор (бубамара,
литмара, летмара, патмара). Ќе се задржиме и на етимологијата и на значењата
на соодветните називи, верувањата и обичаите што постојат во народната
традиција во Штипско, како и симболиката на овие инсекти.

Published
Dec 22, 2018
How to Cite
SPASKOVSKA, Sanja. ЗА ДИЈАЛЕКТНИТЕ НАЗИВИ НА БУБАМАРАТА (COCCINELLIDAE) И НАРОДНАТА СИМБОЛИКА ВО ШТИПСКО. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 7, n. 8, p. 19-25, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2535>. Date accessed: 23 sep. 2019.