ЗА ДИЈАЛЕКТНИТЕ НАЗИВИ НА БУБАМАРАТА (COCCINELLIDAE) И НАРОДНАТА СИМБОЛИКА ВО ШТИПСКО

  • Sanja Spaskovska

Abstract

Во овој труд ќе го разгледаме именувањето на инсектот од групата
Coccinellidae, ред Coleoptera (тврдокрилци) во штипскиот говор (бубамара,
литмара, летмара, патмара). Ќе се задржиме и на етимологијата и на значењата
на соодветните називи, верувањата и обичаите што постојат во народната
традиција во Штипско, како и симболиката на овие инсекти.

Published
2018-12-22