Стекнување прагматичка компетенција

  • Marija Kusevska University Goce Delcev - Stip

Abstract

Крајна цел на учењето странски јазик е оспособување на изучувачите да комуницираат на јазикот којшто го изучуваат. За да бидат успешни во комуникацијата, тие треба да ги научат прагматичките принципи на јазикот-цел, т.е. да стекнат прагматичка компетенција. Во оваа стаија се дава преглед на елементите потребни за стекнување прагматичка компетенција во усната комуникација. Посебно внимание се обрнува на говорните чинови, стратегиите на говорните чинови и принципите на учтивост. Стекнувањето прагматичка компетенција има централно место и во Заедничката европска рамка на референтни нивоа (ЗЕРР) којашто ја состави Советот на Европа како поддршка на неговата јазична политика. Затоа се дава преглед и на елементите на прагматичката компетенција наведени во овој документ.

Клучни зборови: прагматичка компетенција, говорни чинови, стратегии на говорните чинови, учтивост, ЗЕРР

 

Published
Sep 22, 2013
How to Cite
KUSEVSKA, Marija. Стекнување прагматичка компетенција. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 4, n. 4, p. pp. 113-120, sep. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/643>. Date accessed: 03 june 2020.