Зошто децата поминуваат помалку време во природната средина?

  • Senzana Stavreva - Veselinovska

Abstract

Животот на децата радикално е сменет во текот наизминативе неколку години. Тие имаат малку слободно време и нивнитеживоти се структурирани, организирани и временски определени доминута. Денес, децата се помалку поврзани со природниот свет отколкуво кое било друго време во историјата. Слободното време повеќе не сепоминува на отворено. Сѐ поголем број истражувања покажуваат декаприродниот свет има бројни поволности за деца и возрасни. Уште емистериозно кои се придобивките на умот, телото и духот од изложеностана природната околина и искуството со природата и емпириските доказинè тераат да се преиспитаме и повторно да го обмислиме животот надецата денес. Оваа природна врска беше заменета на различни начини -поголема интеракција со дигиталниот свет, помалку неструктурираниигри на отворено, како и зголемена урбанизација. Ова намаленаизложеност на природата има последици кои ние штотуку почнуваме да гиразбираме. Интердисциплинарни истражувања сега укажуваат дека оваанеповрзаност (и фигуративно и буквално) има далекусежни последициза здравјето и благосостојбата на поединците и на природната средина вокојашто живеат и дејствуваат. Децата се попаметни, повеќе соработуваат,посреќни се и поздрави кога имаат чести и разновидни можности заслободна и неорганизирана игра на отворено.Во овој труд се презентирани резултатите од истражувањетонаправено со деца на возраст од 5 до 6 години во градинките во урбаните ируралните средини. Резултатите кои се статистички обработени водат конзаклучок за поврзаноста на децата со природната средина.
Published
Nov 13, 2013
How to Cite
STAVREVA - VESELINOVSKA, Senzana. Зошто децата поминуваат помалку време во природната средина?. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 95-106, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/690>. Date accessed: 22 jan. 2020.