Компаративниот преглед на мерките против девијантното однеување на учениците во минатото и денес

  • Mima Kostova

Abstract

Девијантното однесување на учениците и мерките штосе преземаат против истото е еден од најважните проблеми во воспитно-образовниот процес. Од девијантното однесување на учениците за времена наставата и вон неа зависи степенот на консумирање на знаењата одстрана на учениците за време на воспитно-образовниот процес. Заради сетоова е многу важно да се истражат облиците на девијантното однесувањена учениците не само во денешнината, туку и во минатото, како имерките што се преземаат против истото. Во оваа насока спроведовмеистражување во кое направивме компаративен преглед на облиците надевијантно однесување во минатото и денес и мерките што се преземале исе преземаат против истото.
Published
Nov 13, 2013
How to Cite
KOSTOVA, Mima. Компаративниот преглед на мерките против девијантното однеување на учениците во минатото и денес. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 115-122, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/692>. Date accessed: 14 dec. 2019.