Пречки во учењето и усвојување на втор јазик

  • Brikena Xhaferri
  • Gezim Xhaferri

Abstract

Во овој труд се дискутира во детали прашањето поврзаносо проблеми во учењето, причините за истите, методите на предавање,како и материјалот за предавањето кај оваа група ученици. Наменето епримарно за наставници кои предаваат, како и за ученици кои изучувааатстрански јазици. Најпрво, во наставата со учениците со хендикеп,наставниците по странски јазик треба да направат анализа на потребите намоменталната ситуација на ученикот, како и на проблемите и материјалитекои треба да се употребат.Овој труд предложува засегнатите страни вклучени во планирањетона едукацијата во Република Македонија да ги земат предвид потребитена оваа група на ученици и да ангажираат наставници кои се обучени за овие ученици. Таквите напори бараат поголеми и подолготрајни извориво изведување на истражувањето, кое е специфично во областа наоценувањето и наставата, во тренингот и во помошната технологија.
Published
Nov 18, 2013
How to Cite
XHAFERRI, Brikena; XHAFERRI, Gezim. Пречки во учењето и усвојување на втор јазик. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 33-38, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/722>. Date accessed: 19 jan. 2020.