Имињата од странско потекло како културни референци при превод на книжевни текстови

  • Jovana Karanikikj University "Goce Delcev" Stip

Abstract

Oвој труд има за цел да ја истакне важноста на имињата од странско потекло во книжевните текстови преку лингвистичка и културолошка анализа на истите елементи во преводи од македонската книжевност на италијански јазик. Анализата е извршена врз три прозни дела: расказот „Антологичарот“ од  Драги Михајловски, романот „Тесно море“ од Борис Вишински и романот „Ѕиркачот“ од Александар Прокопиев и соодветните издадени преводи на италијански јазик и се однесува на употребата на антропонимите Ричард и Вилијам и нивното конотативно значење. Истовремено, текстот нуди и критички осврт кон преведувачките решенија и упатува на можните последици.

Published
Jun 29, 2015
How to Cite
KARANIKIKJ, Jovana. Имињата од странско потекло како културни референци при превод на книжевни текстови. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 4, n. 4, p. pp. 191-200, june 2015. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/728>. Date accessed: 02 june 2020.