За убавото и убавината

  • Borce Kostov

Abstract

Во нашиот труд кој го насловивме „За убавото и убавината“ ја анализиравме категоријата убаво на начин кој не става во функција на подобро разбирање на проблемите на естетското воспитание. Тргнавме од констатацијата дека определбата на поимот убаво е различна и од временски и од просторен аспект. Исто така, авторите кои се занимаваат со проблемот на убавото имаат различни сфаќања за неговата суштина, неговата улога во развојот на човекот и во развојот на естетиката и естетското воспитание. Оттука во нашиот труд ние направивме обид да ги диференцираме различните ставови кон категоријата убаво, да ги прокоментираме, да ги споредиме и да заземеме наш став.
Published
Apr 18, 2013
How to Cite
KOSTOV, Borce. За убавото и убавината. Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice, [S.l.], v. 7, n. 11, p. pp.25-33, apr. 2013. ISSN 1857-8705. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/233>. Date accessed: 27 feb. 2020.