Испитување на честичките (пм-10) од Кавадарци и село Возарци, Република Македонија, користејќи електронски микроскоп (SEM)

  • Ivan Boev

Abstract

Во трудот се прикажани резултатите што се добиени со анализа начестичките ПМ-10 со примена на скенинг електронската микроскопија одреонот на градот Кавадарци во текот на ноември 2014 година. Добиенитерезултати во основа укажуваат на фактот дека честичките ПМ-10 вонајголем број имаат литогено потекло, односно утврдениот минераленсостав укажува на фактот дека честичките во најголем број потекнуваатод локалниот геолошки склоп. Само во еден примерок беше утврденоприсуство на антропогени честички кои можат да се поврзат со работатана металургискиот комбинат за производство на фероникел, кој е лоциранво непосредна близина на истражуваниот регион.

References

Boev, Ivan and Spasovski, Orce and Mirakovski, Dejan and Karakaseva, Elizabeta

(2014):Geochemistry and origin of particles PM-10 in the area of Tikveš, Republic of Macedonia. Geologica Macedonica, 28 (2). pp. 139-148. ISSN 0352-1206

Stafilov, T., Šajn, R., Boev, B., Cvetković, J., Mukaetov, D.and Andreevski, M. (2008)

Geochemical atlas of Kavadarci and the environs. Faculty of Science, Sts Cyril and Methodius University, Skopje.

Stafilov, T., Šajn, R., Pančevski, Z., Boev, B., Frontasyeva, M.V. and Strelkova, L.P. (2010)

Heavy metal contamination of surface soils around a lead and zinc smelter in the Republic of Macedonia. Journal of Hazardous Materials 175, 896-914.

K. Bačeva, T. Stafilov, R. Šajn, C. Tănăselia, S. Ilić Popov, Distribution of chemical elements in attic dust in the vicinity of ferronickel smelter plant, Fresenius Environmental Bulletin, 20(9), 2306-2314 (2011).

Boev, Blazo and Stafilov, Trajče and Bačeva, Katerina and Šorša, Ajka and Boev, Ivan

(2013) Influence of a Nickel Smelter Plant on the Mineralogical Composition of Attic dust in the Tikveš Valley, Republic of Macedonia. Environmental Science and Pollution Research, 20 (6). ISSN 0944-1344

Stafilov, Trajce and Sajn, Robert and Boev, Blazo and Cvetković, Julijana

(2013)

Geochemistry of soil of Kavadarci and the environs. 1st International workshop on the project - Environmental impact assessment of the Kozuf metallogenic district in southern Macedonia in relation to groundwater resources, surface waters, soils and socio-economic consequences (ENIGMA). pp. 109-122.

Hristov, S, М. Karajovanović, М. Stračkov,(1965): Basic geological map of SFRJ, sheet

Kavadarci, M 1:100,000 (map & interpreter), Federal Geological Survey, Beograd, 1965, 62 pp.

Published
2016-02-05

Most read articles by the same author(s)