Отпадната биомаса како нов извор за топлинска моќ – можности и перспективи

  • Аgron Аlili
  • Boris Кrstev
  • Sofce Тrajkova
  • Zoran Stoilov
  • Аleksandar Кrstev
  • Goran Stamenov

Abstract

Енергијата е присутна речиси во секоја човекова активност: служи зазагревање на нашите домови, како гориво за автомобилите, за придвижувањена машините, за осветлување и др. Користењето на конвенционалните-фосилните извори на енергија овозможило подобрување на квалитетотна живеење, но производството на енергија со класичните согорувањана фосилните горива е придружено со ослободување /испуштање на чад,прашина кисели гасови и други штетни супстанции.Користењето на биомаса, фосилни горива предизвика глобалниклиматски промени кои се со поголеми разурнувачки последици вопоследните неколку декади на живеење и кои ги натераа луѓето и владитево светот сериозно да се посветат на овој проблем. Решението на овојпроблем е да се променат конвенционалните извори на енергија сокористење на обновливите извори на енергија. Во овој трудсе опфатени најзначајните обновливи извори на енергија, биомасасогледувајќи ги нивните позитивни и негативни страни.

References

Националниот план за управување со отпад во Република Македонија (НПУО) - (2009-2010)

Славе Арменски - прво издание, 2004 - Обновливи извори на енергија

Кирил Поповски - Обновливи извори на енергија во Република Македонија

John Pichtel - Published in 2005 by CRC Press Taylor & Francis Group. - Waste management practices Municipal, Hazardous and Industrial

Стратегија за обновливи извори на енергија на Владата на Република Македонија до 2020 година

http://www.moepp.gov.mk/

Published
2016-02-08