Анализа и бенефиции во менаџментот на снабдувачки синџири во индустријата за текстил

  • Kire Kolev

Abstract

Менаџментот на снабдувачки синџири во европската текстилната индустрија е една од областите на којашто се посвети внимание ворамките на истражувањето. Целта е да се состави сеопфатен преглед напредизвиците во синџирот на снабдување, кои може да се решат со компаниикои имаат постојана потреба за изградба на нови апликации и стратегииза да се генерираат нови вредност за нивните клиенти и да се разликуваатод своите конкуренти. Висок приоритет се целите на намалување натрошоците, зголемување на продажбата, како и за подобрување на услугина клиентите. Со ефикасно користење на новите технологии треба да мусе овозможи на текстилниот сектор постигнување на овие три главницели. Така логистиката игра клучна улога во овој сектор.

References

Adinolfi, R., Euratex on Eurostat data: (31. Oct. 2006): “Textile and Clothing Economic Climate“

Baden, S., (2002): “Trade policy, Retail markets and value chain restructuring in the EU clothing sector”,

European Commission, (19. Dec. 2006): “Textile and clothing industry in the Mediterranean zone”,

Eurostat, (12. Oct. 2006): “Textiles and Clothing – Statistics” published on European Commission“,

GS1 Germany, (2006): „EPC/RFID Technik“,

Institut français de la mode, (2004): “Textile figures in Europe”,

Intersélection (Nov. 2005): “New trends of the clothing distribution sector in Europe“ on Expertise Textile information

Published
2016-02-08