ЕКО ДИЗАЈН НА МЕБЕЛ

  • Vaska Sandeva
  • Katerina Despot

Abstract

Терминолошки, еко-дизајнот се поврзува со циркуларна економија, зелените економии и одржливиот развој. Во ерата на масовно производство, дизајнот ја истакнува својата функција во системите на планираното, рационалност и дизајнираност и тој станува најмоќната алатка денес.

Масовното производство со своето традиционално делување доведе до енормно зголемување на отпадот и загадување на животната средина.

„Еко  дизајн“ или повеќе познат како зелен дизајн, одржлив дизајн или еколошки дизајн е  интеграција  на  аспектите на  животна  средина во  дизајнот  на  производот   со   цел  подобрување   на   неговите  перформанси   на   животната  средина во текот на целиот негов животен циклус.

Published
2019-10-22