ДЕТЕРМИНАНТИ НА ЛИКВИДНОСТА НА КОМЕРЦИЈАЛНИТЕ БАНКИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

  • Vesna Georgieva Svrtinov
  • Olivera Gjorgieva –Trajkovsk
  • Blagica Koleva
  • Vlatko Paceskovski

Abstract

Целта на оваа емпириска студија е да ги истражи и анализира детерминантите кои влијаат на ликвидноста на комерцијалните банки во Република Северна Македонија. За оваа цел зедовме примерок на 14 од вкупно 15 банки, кои го сочинуваат македонскиот банкарски сектор. Податоците се земени од ревидираните финансиски извештаи на комерцијалните банки, за периодот 2013-2018 година. За целите на истражувањето ги користиме следните банкарски специфични варијабли: профитабилноста на банките, вкупните кредити во однос на вкупните средства, вкупните депозити, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик. Резултатите од оваа студија се значајни за кредитните менаџери, за регулаторите, како и за научниците, во смисла на олеснување на комерцијалните банки да се справат со ликвидносните промени и да најдат рамнотежа помеѓу ликвидноста и профитабилноста на банките.

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-01-28
How to Cite
Georgieva Svrtinov, V., Gjorgieva –Trajkovsk, O., Koleva, B., & Paceskovski, V. (2020). ДЕТЕРМИНАНТИ НА ЛИКВИДНОСТА НА КОМЕРЦИЈАЛНИТЕ БАНКИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА. Yearbook - Faculty of Economics, 18(2), 185-191. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3423

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>