ЛИДЕРOТ КАКО КРЕАТОР И МОБИЛИЗАТОР ВО ИЗВРШУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

  • Trajko Miceski
  • Krume Nikoloski
Keywords: лидери, стратегија, способност, влијание, мотивација.

Abstract

Лидерите се клучните личности во одредена фирма или компанијата,
главни фактори, иницијатори, креатори и одговорни за целата деловна
политика во организацијата. Затоа тие треба да се одликуваат со посебни
квалитети кои ќе им овозможат да бидат идеализирани од луѓето. Нивниот
пример на однесување заедно со својата способност и инвенција мораат
да ги одредат целите дефинирани во стратегијата на организацијата, за
да може таа да биде успешна, односно постојано да се развива. Лидерите
треба не само да ја приспособуваат компанијата на промените во
опкружувањето, туку и да иницираат промени.
Во трудот ќе се истакне улогата на лидерот како најважен фактор во
креирањето и извршување на стратегијата на претпријатието.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Бобек Шуклев, „Менаџмент“, седмо издание, 2011, Економски факултет,
Скопје
Дракулевски д-р Љубомир (2001), Лидерство, Економски факултет
Скопје
Gareth R. Jones, Jennifer M. Georg, СОВРЕМфсЕН МЕНАЏМЕНТ,
Книгата е превод на Владата на Република Македонија.
Мицески Т, (2009), Менаџмент, УГД, Економски факултет-Штип
Шуклев, Б., Дракулевски., Љ., (2001), „Стратегиски менаџмент“,
Економски факултет, Скопје
http://eprints.ugd.edu.mk/4637/1/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D1%87%D
0%B5%D0%B2%203.pdf
http://www.kapital.mk/MK/magazin/95266/liderstvoto_i_motivacijata.aspx
http://www.kapital.mk/MK/magazin/95018/liderstvoto_kako_osnovna_
pretpostavka_na_strateshkiot_menadzhment_vo_sovremeni_uslovi.aspx
http://www.besplatniseminarskiradovi.com/MENAZMENT/Liderstvo.htm
http://www.redup.mk/site/out/734127-liderstvoto-vo-napregnati-i-konfliktnisituacii
Published
2020-12-09
How to Cite
Miceski, T., & Nikoloski, K. (2020). ЛИДЕРOТ КАКО КРЕАТОР И МОБИЛИЗАТОР ВО ИЗВРШУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО. Yearbook - Faculty of Economics, 5(1), 217-225. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3824

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>