УПРАВУВАЊЕ СО КОНФЛИКТИТЕ ВО РАБОТНИТЕ СРЕДИНИ

  • Dragana Davcheva
  • Trajko Miceski
Keywords: конфликти, вработени, пристапи, менаџирање, резултати.

Abstract

Конфликтите се јавуваат во работењето на секоја организација, со конструктивен или десктруктивен карактер и истите треба правилно да се сфатат и не би требало сите од нив да се третираат како штетни. Тие се вообичаен и неизбежен дел во меѓучовечките односи, настанати при различни размислувања за одредени проблеми, недоразбирања, претензии, интереси, различни погледи на професионално и на духовно поле и слично. Организацијата треба добро да го анализира секој конфликт и притоа може да извлече одредена корист, бидејќи истиот може да има и позитивен ефект за работењето. Вработените од конфликтите можат да согледаат како да се надминат препреките, како да се подобри комуникација и да се зголеми меѓусебната доверба. Конфликтот, конструктивен или деструктивен, се јавува на сите нивоа, на секое работно место и при секакви услови на работење. Дали притоа ќе се добие корист за подобро осознавање на состојбите и нивно унапредување или пак компанијата ќе претрпи штета во голем дел зависи од начинот на менаџирање со конфликтите и решавање на истите. Затоа правилното менаџирање со нив овозможува и правилно работење на организацијта и постигнување на подобри резултати во работењето.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baron, R. A. (1990). Conflict in organizations. In K. R. Murphy & F. E. Saal (Eds.), Psychology in organizations: Integrating science and practice (pp. 197–216). Hillsdale, NJ: Erlbaum
Bernard, O. (2014) Organizational Conflicts: Causes, Effects and Remedies, International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences Nov 2014, Vol. 3, No. 6
Charles, R. (2000) Strategic Human Resource Management: A General Managerial Approach, 2nd Edition, Paperback, Pearson Essex, England Charters, W. W. (1952). A study of role conflict among foremen in a heavy industry. Unpublished doctoral dissertation, University of Michigan
Child, J. (1995). Follett: Constructive conflict. In P. Graham (Ed.), Mary Parker Follett— Prophet of management: A celebration of writings from the 1920s. Boston: Harvard Business School Press
Cole, M. A. (1996). Interpersonal conflict communication in Japanese cultural contexts. Unpublished doctoral dissertation, Arizona State University, Tempe
Czerniawska F, May, P. (2004) Management Consulting in Practice, Kogan Page Limited, London
Damodaran, A. (2002) Investemtn valuation: Tools and techniques for determing the value of any asset, New york press, New York
Дракулевски, Љ. (2006) Организациско однесување, Економски факултет, Скопје
Дракулевски, Љ., (2008) Организациско однесување, Економски факултет, Скопје
Gary, D. (2005) Human Resource Management, 9th Edition, Hardcover - Feb 22, Kogan Page Limited, London
Gutic, S. (2012) Menadzment ljudskih resursi, Fotolija, Srbija
Leach, D., Ownership Structures, Control and the Performance of Large British Companies, Economic Journal, 1991
Loncarevic, R., Masic, B., Djordjevic-Boljanovic, J. (2007), Menagment: principi, koncepti i procesi, UniverzitetSingidunum, Belgrad
Mintzberg, et.al (2006) Strategic Management Journal, John Wiley & Sons Ltd publisher, Volume 6, Issue 3
Petkovic, M., Janicevic, N., Bogicevic, M.B., (2010) Organizacija, Ekonomskogfakulteta, Beogrаd
Петковски, К, Илиевска, М, А., (2010) Деловно комуницирање, Универзитет за туризам и менацмент, Скопје, 2010 год.
Robons, P. S., Coultar, Mary, (1996), Menagement - Prentice Hall, International, London
Стефанова, А., (2015) Придонесот на територијата на ограничување за поуспешно работење на компаниите и создавање на конкурентска предност, Економски факултет, Скопје
Интернет страници: www.bankarstvo.mk, Menadziranje so konflikti
http://bankarstvo.mk/index.php/kolumni/item/4680-kolumna-menadziranje-so-konflikti
Published
2020-12-13
How to Cite
Davcheva, D., & Miceski, T. (2020). УПРАВУВАЊЕ СО КОНФЛИКТИТЕ ВО РАБОТНИТЕ СРЕДИНИ. Yearbook - Faculty of Economics, 14(1), 7-24. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3892

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>