РАЗВИВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА КУЛТУРА ВРЗ ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕЛОВНА ЕТИКА

  • Katerina Bukovalova
  • Trajko Miceski
Keywords: доверба, задоволство кај вработените, организациска култура, лидерство, етичко однесување

Abstract

Организациската култура се однесува на вредностите и начинот на однесување, кодексот на верување, како и искуството стекнато низ организациската историја кое се отсликува низ материјалните симболи и начинот на однесување на вработените во една организација. Нејзина основна функција е да овозможи чувство на припадност на членовите организацијата, посветеност во исполнување на мисијата која им е дадена, воспоставувајќи нормативи и стандарди на однесување на вработените внатре во организацијата. Лидерството и етичкото однесување играат значајна улога во организациската култура и во голема мера влијаат на степенот на задоволство и доверба кај вработените. Покрај тоа, различните стилови на лидерство и различните ставови на надредените овозможуваат формирање на т.н. култура на доверба, здрава емоционална средина и позитивна организациска клима. Развиената организациска култура и изградената доверба меѓу вработените, стануваат стратешки компоненти на еден координативен механизам кој овозможува подобра соработка помеѓу членовите на една организација како и постигнување на успех во современата бизнис средина.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1]. David Towers, an investigation into organizational culture in directly linked to motivation and performance trough looking at Google inc , The university of Birmingham,2006,
[2]. George, „Emotions and Leadership”
[3]. Hughes, R.: The Empowered Organization, A MODEL FOR ORGANIZATIONAL EMPOWERMENT, on-line link, 28. veljača 2005.
[4]. Jovanovic M., Zivkovic M., Cvetkovski T.,”Organizacisko ponasanje”, Megatrend Univerzitet primenjenih nauka, Beograd 2003
[5]. Kotter, J. (1991), A force for change: How leadership differs from management, Oxford.
[6]. Kottler, J. and Heskett, J., “Corporate culture and performance” Thee free pres, 1992 , David Towers, “an investigation into whether organizational culture in directlulinked to motivation and performance trought looking at Google inc” The Uneversity of Birmingham, 2006,
[7]. Pascale, R. (1984). Perspectives on Strategy: The Real Story Behind Honda’s Success. California Management Review Vol. XXVI, No. 3, Spring 1984. [8]. Проф. д-р Бобек Шуклев, Менаџмент на малиот бизнис, Второ дополнето издание, Скопје.
[9]. SCHEIN,Е. H. (1990). Organizational Culture, American Psychologist, 43 (2),
[10]. Шуклев-Дракулевски, Основи на менаџмент, 1998, Економски факултет
[11]. Шуклев-Дракулевски, Стратегиски менаџмент, 2001, Економски факултет
Published
2020-12-13
How to Cite
Bukovalova, K., & Miceski, T. (2020). РАЗВИВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА КУЛТУРА ВРЗ ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕЛОВНА ЕТИКА . Yearbook - Faculty of Economics, 9(1), 207-220. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3853

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>