АНАЛИЗА НА ПРИДОНЕСОТ НА ТЕОРИИТЕ НА МЕНАЏМЕНТОТ

  • Krume Nikoloski
  • Trajko Miceski
  • Silvana Pasovska
Keywords: менаџмент, теории, организации, методи, пристапи, придонес

Abstract

Потребата од менаџмент станува сѐ поголема со појавата на индустриската револуција. Таа овозможува создавање на големи погони и процеси. Затоа, потребно e да се познаваат целиот процес и технологијата на некои производи. Поедноставувањето на работата и функционирањето доведуваат до нови предизвици: обука на работниците; координација на материјалот, машини и луѓе; дистрибуција на добра и услуги, што резултира со потребната систематизација и структурирање на знаења и начините на унапредување во функционирањето на различните форми на бизнис организации. Денес различни пристапи ни даваат одговори на прашањето: „Како да се унапредат перформансите на организациите?“ кои денес ги нарекуваме „училишта“ за менаџмент. И во овој труд ќе ги наведиме следниве: класична школа за менаџмент, бихевиористичка школа за менаџмент, квантитативна школа - менаџмент на знаење (наука), современа школа за менаџмент и нови пристапи.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1]. Thomas J. Peters i Robert H.(1988). Waterman, In Search for Excellence, Warner Books, USA.
[2]. Еdwаrds Дeming
[3]. Norbert Wiener
[4]. Bedeian, Arthur G (1994). Management, Chicago: Dryden Press.
[5]. Fayol, H. (1916). Industrial and General Administration. Paris: Dunod.
[6]. Freemont E. Kast and James E. Rosenzweig (1985). Management: Systems and Contingency Approach. [7] New York: McGraw Hill.
[7]. Johnson, Richard A., Fremont E. Kast, and James E. Rosenzweg (1963). The Theory and Management of Systems. New York: McGraw Hill.
[8]. Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work. Prentice-Hall, New York.
[9]. Weber. M (1947). The Theory of Social and Economic Organizations. T. Parsons. New York: Free Press.
Published
2020-12-13
How to Cite
Nikoloski, K., Miceski, T., & Pasovska, S. (2020). АНАЛИЗА НА ПРИДОНЕСОТ НА ТЕОРИИТЕ НА МЕНАЏМЕНТОТ. Yearbook - Faculty of Economics, 9(1), 49-66. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3856

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>