УЛОГАТА НА ЛИДЕРОТ ВРЗ ЕФЕКТИВНОСТА НА ТИМОВИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА

  • Dejan Saltirovski
  • Trajko Miceski
Keywords: тимско работење, тим, лидерство, ефективност, организација, современо работење.

Abstract

Константните промени во организациската структура, зголемената количина на информации, новите концепти на работа создадоа потреба од работење во тимови. Тимската работа претставува современа форма на организација којашто е исклучително важна за ефективно извршување на задачите на вработените, а со тоа и зголемување на успешноста на целата организација. Содржината на овој труд ќе биде насочена кон развојот на лидерството во тимовите и анализа на теорискиот концепт и праксата во современото работење, истакнувајќи го посебното значење на лидерството во тимот како услов за унапредување на работата, подобар квалитет и постигнување поголема ефективност во организацијата.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Belbin R.M., (2010), Menagement teams-Why they succeed or fail,3rd ed. Butterworth Heinemann, London, str.125
2. Gareth Jones and Jennifer Smith(2008),Sovremen menadzment,Global Communication,Skopje
3. Glen Parker (2007), Team player and teamwork: The new reality, John Willey and son, CO
4. Harvard Business School, Boston - See more at: https//www.praxisframework.org/library/katzenbash-and-
5. smith#sthach. PvVEcmib.dpuf 22.04.2017
6. Jovanovic-Bozinov M., Zivkovic M., Cvetkovski T., (2007), Organizacisko ponasanje, drugo izmenjeno izdanie, Megatrend univerzitete, Beograd, str.34
7. Katzenbach, J. R. and Smith, D.K. (1993), The Wisdom of Teams: Creating the Highperformance Organisation
8. Кен Бланчард, Д. Кару и Ј. Париси-Кару (2009), Менаџерот „една минуита“ создава високоефективни тимови; ИКОНА, Скопје,
9. Мицески Т., (2011), Лидерство, интерен материјал, УГД, Штип
10. Peter G. Northouse, (2001), Leadership, theory and practice, Second edition, Saga Publication, Inc
11. Roming, D., (2001), Side by side Leadership, Achiving Outstending Results Together, Bard Press, Austin, Atlanta, стр.28
12. http://edukacija.rs/poslovne-vestine/menadzment/timovi-grupe-i-timski-rad, пристапено на 1.4.2017 г.
Published
2020-12-13
How to Cite
Saltirovski, D., & Miceski, T. (2020). УЛОГАТА НА ЛИДЕРОТ ВРЗ ЕФЕКТИВНОСТА НА ТИМОВИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА . Yearbook - Faculty of Economics, 12(1), 47-60. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3869

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>