ПРИМЕНА НА ЕМОЦИОНАЛНОТО ЛИДЕРСТВО ВО РАКОВОДЕЊЕТО СО ФОКУС НА СИТУАЦИИ НА ПРОМЕНИ И КРИЗИ

  • Stefan Stamenkov
  • Trajko Miceski
Keywords: емоционална интелигенција, модели, емоционално лидерство.

Abstract

Емоционалното лидерство се однесува на теоретските и практичните знаења, способности и вештини кои емоционалните лидери може да ги искористат при новонастанати – вонредни ситуации на промени и кризи. Во современите денешни пазарни услови постоењето на лидери кои ќе бидат главна поддршка и потпора на вработените во поглед на нивната мотивација на работното место станува приоритет на секоја организација. Улогата на овие лидери е особено нагласена кога доаѓа до реструктурирање на работните и технолошки процеси како резултат на изменетите економски и политички услови во земјата. Со обуката и тренингот на овие лидери се создава поволна клима за долгорочен развој и успешно стопанисување и разбирање на вработените. Само високомотивирани и задоволни вработени генерираат висок процент на квалитет во нивната работа. Поради претходно наведените причини во овој труд вниманието особено ќе биде насочено кон приложување и објаснување на важноста на концептот на емоционалното лидерство како појдовна точка во структурата на една современа организација.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andrew Gibbons - Managing people- www.andrewgibbons.co.uk
Barnard M. Bass: ‘’Leadership: Good, Better, Best’’, Organizational Dynamics 12, 1984, p.32
Bussines - New Mexico state university - Transformational leadership - http:// cbae.nmsu.edu/dboje/teaching/338/charisma.htm
Burns, J.M. (1978) Leadership. New York, NY: Harper and Row. Стр. 19
Burns, J.M. (1978) Leadership. New York, NY: Harper and Row. Стр. 20
Changing minds - Charistmatic leadership- http://changingminds.org/ disciplines/leadership/styles/charismatic.leadership.htm
David R. Caruso, Peter Salovey, The Emotionally Intelligent manager- How to develop and use The four key emotional skills of leadership Jossey-Bass a Willey imprint San Francisco 2004 first edition стр .26
Emotions and moods- chapter 4- http://www.academia.edu/9536994/ Chapter_4._Emotions_and_Moods
Emotional Intelligence: Theory, Findings and Implications , John Mayer, Peter Salovey, Psychological Inquiry , 2004, Vol. 15, No.3, стр. 197-215
Gouillart, F. & Kelly, Transforming the Organization, McGraw-Hill Companies, 1995
Gallois, 1993 Communication and Disability, 127
Goleman, Daniel (1996) Emotional Intelligence – Why it can matter more than intelligence, London, Bloomsbury. http://www.affirmativeactionhoax. com/pdfs/Goleman.pdf
Levin K., Change thepry three phases, international journal of management, business, and administration, Vol. 8 , No.1, 2005
Mader I Smith (2009)- „The effects of leaders“ – Negative emotionas of evaluation of leadership in crisis situation, The Leadership Quarterly 20 No.2, 103-114
Masic B., Nesic S., Simic A., Evolution of knowledge management, Industrija, Vol.45, No.2, 2017
Madera, J & Smith D.B. (2009). The effects of leader negative emotions on evaluations of leadership in crisis situation: the role of anger and sadness. The Leadership Quarterly, 20, 103-114.
Mayer, J. D., Salovey, 2000, Model of emotional intelligence, Handbook of intelligence pp. 396-420, Cambridge, England
McKinsey & Company, 2007, Gender diversity, a corporate performance driver, стр. 37-47 Masic, Nesic, Simic, Evolution of knowledge management, Industrija, Vol.45, No.2, 2017
Paul Ekman 1997, University of California - Universal Facial Expressions of Emotion
Weber, Max (1946). Essays in Sociology. Oxford University Press, стр. 196204, 214-16
Published
2020-12-13
How to Cite
Stamenkov, S., & Miceski, T. (2020). ПРИМЕНА НА ЕМОЦИОНАЛНОТО ЛИДЕРСТВО ВО РАКОВОДЕЊЕТО СО ФОКУС НА СИТУАЦИИ НА ПРОМЕНИ И КРИЗИ. Yearbook - Faculty of Economics, 13(1), 33-58. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3890

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>