НАГРАДУВАЊЕ И МОТИВИРАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ

  • Maja Puskarova
  • Trajko Miceski
Keywords: вработени, мотивација, организација, надоместоци, материјални, нематеријални.

Abstract

Организацијата за да постигне добри резултати во работењето секогаш мора да има подготвени и мотивирани работници. Мотивацијата, гледано од аспект на успехот на една организација, е од голема важност за постигнување на поставените цели. Иако постојат различни теории за мотивација и ниво на мотивација, важно е да се забележи дека секоја организација прво мора да ја препознае важноста на мотивирањето на своите вработени. Надоместоците на вработените, како основен мотивациски фактор, се поврзани со резултатите од работата, а некои со самата организација. Паралелно со материјалните надоместоци, кои ја формираат основата на системот на мотивација, неопходно е да се развие и систем на нематеријални стимулации за работа, кои ги задоволуваат различните потреби на вработените во организациите, како почит, статус, флексибилност во работното време, пофалби и сл.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Мицески.Т. (2010), Здравствена статистика, УГД-Економски факултет, Штип
2. Kulic, Z. Vasic, M. (2007) “Menadzment ljudskih resursa”, Banja Luka
3. E.H. Schein (1975) “Organizational Psychology”, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall
4. P. Sikavica i M. Novak (1993) Poslovna organizacija, Zagreb, Informator
5. Leposava Grubić-Nešić (2009)“Razvoj ljudskih resursa”, AB Print, Novi Sad
6. Dušan Ristić i saradnici,(2008)“Upravljanje promenama”, Cekom, Novi Sad
7. Doc dr. Smilja Rakas,(2002)“Sociologija menadžmenta”, Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd
Published
2020-12-13
How to Cite
Puskarova, M., & Miceski, T. (2020). НАГРАДУВАЊЕ И МОТИВИРАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ . Yearbook - Faculty of Economics, 14(1), 51-62. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3896

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>