УЛОГАТА НА ЛИДЕРСКИТЕ ВЕШТИНИ И СТИЛИОВИ ВРЗ ПРОДУКТИВНОСТА НА ТИМОВИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА

  • Aleksandra Jargik
  • Trajko Miceski
Keywords: лидер, лидерство, лидерски вештини, лидерски стилови, тим, тимска работа.

Abstract

Глобализацијата, поделбата на трудот, зголемувањето на знаењата, развојот на технологијата, опкружувањето, економските показатели и ред други фактори, придонесоа за нов пристап, кој во својата основа го има лидерството. Модерното време, само по себе, е многу динамично и условено од секојдневни промени кои лидерите мора да ги следат за да ги остварат организациските цели. Постојаните промени во организациската структура, зголемениот проток на информации, зголемената количина на знаења, новите концепти на работење, ја појавија потребата за работа во тимови. Барањата на организациите, сè повеќе се насочени кон формирање тимови и тимски лидери, кои преку тимовите ја зголемуваат продуктивноста. Тимот претставува најсилен инструмент во современото работење и интегрален дел од потенцијалот на човечките ресурси. Клучот на успехот на тимот е самиот лидер на тимот. Лидерот мора да биде промотор на нова енергија, кој ја перципира толеранцијата како составен израз на развојот и одгледувањето на менаџерската култура. Само со внимателна поделба на улогите, точна и професионална селекција на членовите во согласност со карактеристиките на членовите на тимот, можно е да се обезбеди квалитетен и стабилен тим кој ќе може успешно да ја постигне целта на тимот и целта на организацијата. Во трудот се истакнати основните карактеристики на тимот, неговата улога, карактеристики и вештини на неговите членови и нивното настојување за одржување и унапредување на меѓусебната кохезија и подобрување на перформансите во работењето и, исто така, преку табеларен графички и пресметковен начин, дадени се резутатите на емпириското истражување и, на крајот, е преферирано мислење за успешно работење на тимот.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Allen, D. (2014), The Highly Paid Expert: Turn Your Passion, Skills, and Talents Into a Lucrative Career by Becoming the Go-to Authority in Your Industry , Career Press.;
Berscheid, E. S. & Regan, P. C. (2016), Psychology of Interpersonal Relationships. Psychology Press.;
Belbin, R. M. (2010), Menagement Teams: Why They Succeed or Fail,3rd ed. Butterworth Heinemann, London;
Bolden Richard (2005), What is Leadership Development? Purpose & Practice, University of Exeter;
Bonwell, C. C. & Eison, J. A. (1991), Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. ASHE-ERIC Higher Education Report, Washington DC: School of Education and Human Development, George Washington University;
Draft, R. (2000), MANAGEMENT. The Dryden Press, Orlando;
Francis, D. & Young, D. (1979), Improving Work Groups. San Diego, California: University Associates;
Gosling, J. (2004), Leadership Development in Management Education. Business Leadership Review;
Guzzo, R. A., Yost, P. R., Cmpbell, R. J. i Shea, G. P. (1993), Potency in groups: Articulating a construct. British Journal of Social Psychology, 32, 87-106;
Hyacinth, B. (2015), The Edge of Leadership: A Leader’s Handbook for Success;
Ingram, H., Teare, R., Scheuing, E. i Armistead, C. (1997), A system model of effective teamwork. The TQM Magazine, Vol. 9. No.2, 118-127;
J. L. Fowler and J. G. O’Gorman, (2005), Mentoring Functions: A Contemporary View of the Perceptions of Mentees and Mentors, School of Human Services, Logan Campus, Griffith University, Brisbane, Q. 4111, Australia;
Jovanovic-Bozinov, M., Zivkovic, M., Cvetkovski, T. (2007), Organizacisko ponasanje, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Megatrend univerzitet, Beograd;
Kersting, H.J. & L. Krapohl (1994), Team-Supervision. In: H. Pühl (Hg.) (1994). Handbuch der Supervision 2. Berlin;
Shermerhorn J. (1996), Management and Organizational Behaviour, John Wiley &Sons, 1996;
Yancey, M. (1998), Work teams: three models of effectiveness. Center for study of work teams, University of North Texas;
Yancey, M. (1998), Work teams: three models of effectiveness. Center for study of work teams, University of North Texas;
Weltman, D. (2007): A Comparison of Traditional and Active Learning Methods: An Empirical Investigation Utilizing a Linear Mixed Model, PhD Thesis, The University of Texas at Arlington, стр. 7;
http://www.mngcentar.com/site/FileContent/Resource/BazaZnanja/PoslVest/Fajlovi/KakoDaRazvSvo jeLidVest.pdf https://www.tbd.community/en/a/good-work-atmosphere-tips https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/02/05/three-reasons-whyinnovation-is-all-about-communication/ https://www.regent.edu/acad/global/publications/ijls/new/vol2iss2/IrvingLongbotham/IrvingLongboth amV2Is2.pdf
Published
2020-12-20
How to Cite
Jargik, A., & Miceski, T. (2020). УЛОГАТА НА ЛИДЕРСКИТЕ ВЕШТИНИ И СТИЛИОВИ ВРЗ ПРОДУКТИВНОСТА НА ТИМОВИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА. Yearbook - Faculty of Economics, 15(1), 7-24. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3902

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>