КРЕИРАЊЕ НА СУПЕРИОРНИ ВРЕДНОСТИ НА КОМПАНИЈАТА ПРЕКУ РАЗВИЕН МАРКЕТИНГ КОНЦЕПТ

  • Nadica Dimitrova
  • Trajko Miceski
Keywords: стратегија, концепт, маркетинг, вредност, бренд, имиџ, тренд, Интернет, еволуција, компанија, потрошувачи, успех.

Abstract

Во пирамидата на успехот на едно претпријатие, активностите за креирање и имплементирање на маркетинг стратегија е најважната одлука која ја донесува менаџментот. Создавање вредност и единственост во бизнисот, значи огромна и реална конкурентна предност на пазарот. Секоја компанија се стреми кон креирање супериорна вредност на пазарот. Во современото деловно опкружување, компаниите работат во многу брзи, комплексни и непредвидливи средини и во услови на голема конкуренција. За да опстанат во таква средина, тие мораат да креираат вредност за своите производи преку развиен маркетинг концепт за да можат, покрај тоа што ќе ги задоволат барањата на потрошувачите, за себе да обезбедат конкурентска предност, но и зголемен профит. Една од целите на претпријатието е да имплементира маркетинг стратегија која пак ќе ги оствари финалните маркетинг цели на кои се стремат маркетинг менаџерите. Со инкорпорирање на сите маркетинг активности во една стратегиска структура, се создаваат можности за да се дојде до саканата пропорција на бизнисот. Успехот на бизнисот зависи од привлечноста на дејноста во која конкурира и нејзината позиција во рамки на соодветната дејност.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Al Ries and Jack Trout (1982),”Positioning The Battle for your mind“, New York: Warner Books, Ferrel, C. O. et al. (1994), Marketing Strategy, South-Western Publishing Company, Cincinnati;
2. Gilbert, D. (2003), ,,Retail Marketing Management“, Pearson Education Limited;
3. Hactley, F. R. (2004), “Marketing Mistokes and Success,ninth edition”, John Wiley & Sons, New York;
4. Јаќовски, Б. и Ристевска-Јовановска, С (2001), „Однесување со потрошувачите“, Скопје;
5. Кристенсен и Фаеј (1984), Кеј (1994), Портер (1980), цитирано од Чакарги и Линч (1999);
6. Barney (1991), цитиран од Clulow et al. (2003);
7. Maricic, B. (2005), ,,Ponasanje potrosaca“, Centar za izdavacku detalnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd, str. 14;
8. Мицески. Т. (2013), „Стратегиски Маркетинг“, УГД;
9. Momcilo Milisavlevic (2001), ”Marketing”, XX izdanje, Savremena Administracija, Beograd, Passemard и Calantone (2000);
10. Philip Kotler, Marketing Management, 9th Edition;
11. Quote by Philip Cotler- Father of Modern Marketing;
12. Рафајловски Ѓорѓи, Прирачник за изработка на бизнис план „ЗА ПОЧЕТНИ БИЗНИСИ“, Издавачи, Центар за развој на бизниси БСЦ Битола, Бизнис Инкубатор Битола стр. 515;
13. Trout, J. (1969), ”Positioning” is a game people play in today’s me-too market place”, Industrial Marketing, Vol. 54, No. 6;
14. Vavra, T. (2002), Customer Satisfaction Measurement Simokufied, ASQ Quality Press, Milwaukee;
http://www.pretpriemac.com/biznis-plan-marketing-strategija
https://bi.mk/shto-e-konkurencija https://managementstudyguide.com/importance-of-crm.htm (The article is Written By “Prachi Juneja”)
https://www.theguardian.com/business/2014/sep/02/online-shopping-mobiles-overtakes-desktop https://www.smartfocus.com/en/blog/importance-contextualization-customer-relationshipmanagement
Published
2020-12-20
How to Cite
Dimitrova, N., & Miceski, T. (2020). КРЕИРАЊЕ НА СУПЕРИОРНИ ВРЕДНОСТИ НА КОМПАНИЈАТА ПРЕКУ РАЗВИЕН МАРКЕТИНГ КОНЦЕПТ. Yearbook - Faculty of Economics, 15(1), 79-95. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3912

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>