УЛОГАТА НА МЕНАЏМЕНТОТ НА ЗНАЕЊЕ ВО СТРАТЕГИСКОТО ПЛАНИРАЊЕ И ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ

  • Nadezda Bozinova
  • Trajko Miceski
Keywords: Менаџмент на знаење, организациска култура, човечки ресурси, вработени, стратешки цели.

Abstract

Менаџментот на знаење станува тесно специјализирана област која го опфаќа креирањето, одржувањето, трнасферот, скалдирањето и надградувањето на организациското знаење. Особено е насочено кон: развојот на човечките ресурси, управувањето со таленти, системите на наградување кои го стимулираат усовршувањето на знаењето и партиципација на вработените во одлучувачките процеси на организацијата, обуките кои се во доменот и надовор од струката на вработените како начин на надградување и проширување на знаењето, креирањето на соодветна организациска култура и меѓучовечки односи кои треба да ги мотивираат вработените за сопствено усовршување, примената на соодветни информациски технологии кои треба да го олеснат трансферот и чувањето на знаењето, односно кон остварување на целите. Менаџментот на знаење е нераскинливо поврзан со стратешките цели на организацијата. Ги користи само оние информации кои се најзначајни практични и корисни. Доколку менаџерите не ја олеснат работата и животот на вработените, шансите за успех се мали. Поради тоа, потребно е креирање на организациска култура која ќе го поттикнува развојот на организациското знаење, претставува услов број еден за успешна примена на концептот на менаџмент со знаење.

Downloads

Download data is not yet available.

References

- Alexis M., Wilson Z.Ch., “Organizational decision making”, Prentice – Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1967;
- Butterworth-Heinemann, Oxford, 2000 in: Oakland, J.S. Total Quality Management, Text with cases, 3rd Edition, Elsevier butterworth
– Heiemann, Oxford, Burlington, 2003;
- Chase R. L., “The Knowledge-Based Organization: An International Survey“. Journal of Knowledge Management, Volume: 1 Number: 1, 1997; -Davenport, T., Prusak, L. (2000), Working Knowledge, How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press; Daft L. R., “Management”, The Dryden press, Chicago, 1988; Dawson, R., Developing Knoowledge-based Client Relationships
– The Future of Professional Services; DZordevic – Boljanovic, J. (2009), Menadžment znanja, Data status, Beograd; Erić D., “Uvod u menadžment”, Ekonomski fakultet Beograd, Viša škola za sportske trenere Beograd, Čigoja štampa, Beograd, 2000; Guth, W., & MacMillan, I. (1986), Strategy implementation versus middle management self-interest. Strategic Management Journal, 7(4);
-Harman, C., Brelade, S. (2000), Knowledge Management and the Role of HR, Prentice Hall;
-Macintosh, A. (1995), Position Paper on Knowledge Management, Artifical Intelligence Applications Institute, University of Edinburg;
-Mašic, B., Babic, L. Ðordevic – Boljanovic, J, Dobrijevic, G., Veselinovic, S. (2010), Menadžment: principi, koncepti i procesi, Univerzitet Singidunum; Nordqvist, M., & Melin, L. (2008), Strategic planning champions: Social craftspersons, artful interpreters and known strangers. Long Range Planning, 41(3);
-Shrader, C., Taylor, L., & Dalton, D. (1984), Strategic planning and organizational performance: A critical appraisal. Journal of Management, 10(2);
-Siggelkow, N. (2007), Persuasion with case studies. Academy of Management Journal, 50(1);
-Whittington, R., Pettigrew, A., Peck, S., Fenton, E., & Conyon, M. (1999); Change and complementarities in the new competitive landscape: A European panel study, 1992-1996. Organization Science, 10(5).
Published
2020-12-20
How to Cite
Bozinova, N., & Miceski, T. (2020). УЛОГАТА НА МЕНАЏМЕНТОТ НА ЗНАЕЊЕ ВО СТРАТЕГИСКОТО ПЛАНИРАЊЕ И ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ. Yearbook - Faculty of Economics, 16(1), 49-63. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3921

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>