ОСОЗНАВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕЧКИТЕ ВО ДЕЛОВНАТА КОМУНИКАЦИЈА

  • Natasha Iceva
  • Trajko Miceski
Keywords: менаџмент, комуникација, комуникациски пречки, човечки ресурси.

Abstract

Современиот менаџер, мора доволно да го познава процесот на комуникација бидејќи преку комуникација ја насочува, координира, ја развива соработката во тимското работење и гради партнерство со вработените за исполнување на задачи со кои ќе се оствари поставената цел. Комуникацијата се реализира преку пренос на информации од испраќачот кон примачот и истата е неопходна за интерно функционирање, затоа што ги интегрира управувачките функции. Различни пречки и прекини во комуникацијата доведуваат до намалување на комуникацијата и во најголем број случаи не се постигнува совршена комуникација. Добрите техники на организациското однесување ќе придонесат да се постигне успех во работењето и управувањето. Препознавањето на комуникациските пречки се услов за ефективно работење на организацијата.

Downloads

Download data is not yet available.

References

- Bankovic Miroljub, ,,Poslovne komunikacije“, VTS-strukovnih studija, Kragujevac, 2013;
- Bankovic Miroljub, ,,Poslovne komunikacije“,VTS-strukovnih studija, Kragujevac, 2013;
- G. R. Jones, J. M. George, „Современ менаџмент“, McGraw-Hill Irwin, 2008;
- G. R. Jones, J. M. George, „Современ менаџмент“, McGraw-Hill Irwin, 2008, стр. 128 прилагодено од авторот на трудот;
- Дејан Д. Ериќ, ,,Вовед во менаџмент“, Економски факултет, Белград, 2000;
- Jakovčević, T. (2000), Menadžer i tajnica u poslovnom komuniciranju, Split, Knjigotisak d.o.o.;
- Јанкуловска, П., Комуникациски вештини, Скопје, 2012;
- Lamza-Maronić, M., Glavaš, J., Poslovno komuniciranje, Studio HS Internet, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2008;
- Мицески, Т. (2009), Лидерство, УГД-Економски факултет, Штип;
- Dr. Miroljub Banković, prof. POSLOVNE KOMUNIKACIJE VTS Strukovni stidija, Kragujevac;
- Nelson, P. E., Titsworth, S., and Pearson, J. C., iSpeak, (2008, New York);
- Peter Ferdinand Druker (1909-2005), Економист, публицист и педагог, едно од највлијателните имиња за теорискиот менаџмент во XX век;
- Robbins, P. S. Judge, A. T., „Organizacisko ponasanje“, Zagreb, 2009;
- Robbins, P. S., Judge, A. T., Organizacijsko ponašanje, 12. izdanje, Mate d.o.o., Zagreb, 2009.;
- Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F., Pološki Vokić, N., Temelji menadžmenta, Školska knjiga, Zagreb, 2008;
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0 neverbalna komunikacija// посетено на 25.08.2018;
http//Osnovniprincipinauslovitezauspesnakomunikacija// посетено на 05.09.2018;
https://site/verbalnaneverbalnakomunikacija/ посетено на ?;
https://tufekciev.wordpress.com-komunikacii- посетено на 27.08.2019;
https://tufekciev.wordpress.com-komunikacii- посетено на 29.08.2019;
http:DraganaDjermanovic//10-pravila-uspesne-komunikacije- посетено на 14.09.2018;
Httm//wikipedija.mk//komunikacija-slobodna enciklopedija- прегледано на 31.08.2018.
Published
2020-12-20
How to Cite
Iceva, N., & Miceski, T. (2020). ОСОЗНАВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕЧКИТЕ ВО ДЕЛОВНАТА КОМУНИКАЦИЈА. Yearbook - Faculty of Economics, 16(1), 65-83. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3922

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>