ВАЖНОСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА ЗА ЕКОНОМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

  • Silvana Zezova
  • Aco Janevski
  • Sonja Jordeva
  • Saska Golomeova-Longurova
Keywords: Текстилни компании, производство на текстил, производство на облека, лон производство, вработени.

Abstract

Текстилната индустрија во Република Северна Македонија претставува една од водечките преработувачки идустрии со значителни резултати во формирањето на БДП, високото апсорбирање на работна сила и извозот. Во оваа индустриска гранка се вработени околу 35.000 работници, што претставува приближно 27 % од сите вработени во производствениот сектор или околу 6,7 % од вкупниот број вработени во земјата. Индустријата е извозно ориентирана и учествува со околу 13 % во вкупниот бруто домашениот производ (БДП) и со 27 % од македонскиот извоз. Во однос на регионалната поставеност, текстилната индустрија просторно ја покрива целата територија на Република Северна Македонија со значителна концентарција во источниот дел од зeмјава. Најголем дел од компаниите (преку 90 %) работат според лон системот на производство, додека само 10 % може да понудат целосен пакет на услуги. Целта на овој труд е анализа на текстилната индустрија во Република Северна Македонија, како и анализа на влијанието на корона кризата врз оваа индустриска гранка.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Стратегија за развој на текстилната индустрија во Република Македонија (2007). Министерство за економија, Скопје;
2. Историјата на македонската текстилна индустрија со фокус на Штип (2005). Скопје, Македонија;
3. Zhezhova, S., Janevski, A., Jodeva, S., Andronikov, D. and Mojsov, K. (2017). Apparel Industry in Macedonia, Conditions and Challenges. XII Simpozijum „Savremene tehnologije i privredni razvoj“ (141-147);
4. Државен завод за статистика на Република Северна Македонија, МАКСТАТ база на податоци, http://www.stat.gov.mk/PoslednoObjavenoVoMakstat_mk.aspx);
5. Текстилно трговско здружение – текстилен кластер, (https://tta.org.mk/mk/);
6. Жежова, С., Јаневски, А., Мојсов, К., Андроников, Д. (2014). Мода и брендирање на текстилните производи. Втора меѓународна научна конференција „Влијанието на научнотехнолошкиот развиток во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“, Скопје, Р. Македонија;
7. Veselinova, E., Milevski, G. (2018) Местото и значењето на текстилната индустрија во националната економија на Република Македонија: учество во БДП, извозот и вработеноста. Годишен зборник 15 (10).
8. Стопанска комора на Македонија, (https://www.mchamber.mk/default. aspx?mid=1&lng=1);
9. Textile industry in North Macedonia (2019). South-East European Industrial Мarket - issue 1/2019, (https://www.see-industry.com/en/textile-industry-in-north-macedonia/2/1816/).
Published
2020-12-20
How to Cite
Zezova, S., Janevski, A., Jordeva, S., & Golomeova-Longurova, S. (2020). ВАЖНОСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА ЗА ЕКОНОМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА. Yearbook - Faculty of Economics, 21(1), 63-71. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3931