КОРЕЛАЦИЈА МЕЃУ ПРОИЗВОДИТЕ И ТРОШОЦИТЕ – ПАТОКАЗ КОН КОНКУРЕНТСКА ПРЕДНОСТ

  • Elinica Sofijanova
  • Darko Andronikov
  • Kiro Mojsov
  • Aco Janevski
Keywords: Трошоци, производни фактори, конкурентска предност, инпути, аутпути.

Abstract

Претпријатијата, при процесот на производство, без разлика на видот на претпријатието, вршат одредени економски активности во кои се инволвирани инпути и фактори на производство, кои пак се поврзани со парични издатоци. Значи, претпријатијата имаат трошоци кои се потребни за реализација на ангажираните фактори на производство. Всушност, успешноста на работењето на претпријатието е поврзана со профитот кој пак, е во директна релација со трошоците. Вкупните трошоци кои се синтеза од фиксни и варијабилни трошоци, различно реагираат во однос на промените при обемот на производство. Тие имаат правопропорционален однос, заедно или растат, или се намалуваат. Затоа, корелацијата меѓу производството и трошоците е најдиректна, а тоа претпоставува дека различните производни техники и методи дозволуваат различни комбинаторики меѓу факторите за производство (труд, капитал, земја, претприемништво) при продукција на одреден вид производ. Конкретно, во трудот се прикажани трошоците за потребните инпути - материјали кои се добиваат годишно при одгледување лешник. Целта е да се согледа колкави трошоци се случуваат при одгледувањето на лешник, видовите (фиксни, варијабилни и вкупни) трошоци кои се случуваат во текот на шест години и исто така да се споделат трошоците во текот на шест години.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Taki Fiti, Ekonomija - osnovi na ekonomijata, vtoro izdanie, Ekonomski Fakultet, Skopje, 2008;
2. Gilbert Abraham - Frois, Economie politique, Fifte edition, Economica, Pariz, 1992;
3. Acllriegel, D., Slozum, J., Nododman, R., Behavyor Organizing Committee, Eighth Edition, South-Newcastle, Colleague Publishing, Cincinnati, Ohio, 1998;
4. Robert Pindyck and Daniel Rubinfeld, Microeconomics, First edition, Pentile Hall International, 2001;
5. Buellens, Kreutner, Kinitski, Organizational Behavior in Organization, McGraw Hill, 2002;
6. Drucker, F. Peter, Management, Pan Books Ltd., London, 1977;
7. Göranberg, Jerald, Barrol, A. Robert, Behavyor in organization, Panteley Hall, 1989;
8. Шуклев, Бобек, Менаџмент лексикон, Завод за унапредување на стопанството на Република Македонија, Скопје, 1993.
Published
2020-12-20
How to Cite
Sofijanova, E., Andronikov, D., Mojsov, K., & Janevski, A. (2020). КОРЕЛАЦИЈА МЕЃУ ПРОИЗВОДИТЕ И ТРОШОЦИТЕ – ПАТОКАЗ КОН КОНКУРЕНТСКА ПРЕДНОСТ . Yearbook - Faculty of Economics, 21(1), 21-27. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3926

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>