КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА ПРОИЗВОДСТВО ВО РАЗЛИЧЕН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД

  • Saska Golomeova
  • Darko Andronikov
  • Silvana Zezova
  • Kiro Mojsov
Keywords: Квалитет, дефекти, Парето дијаграм, Чек листа, Ишикава дијаграм.

Abstract

Во трудов е направена контрола на квалитет во конфекциско производство. Контрола на квалитет беше направена во три различни периоди од годината: во месец декември, јануари и март, а контролиран е ист производ. Целта беше да се забележи влијанието на неработните денови, празници, викенди итн, врз работењето на вработените кое резултира во производство на производи со различен квалитет. При контрола на квалитетот се применети неколку методи и техники како Чек листа, Парето дијаграм и Ишикава дијаграм. Резултатите од контролата покажуваат дека има разлики во квалитетот на производството во зависност од временскиот периодот, односно има разлики во квалитетот на работењето на вработените. Анализата на резултатите најпрво е направена по периоди, а потоа следи компарација на периодите. Во секој од контролираните временски периоди, најмногу дефекти се забележани првите денови од производството, а најголем процент на дефекти има во месец јануари. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Википедија. Текстилна индустрија, превземено на 01.11.2020 https://mk.wikipedia.org/ wiki/Текстилна_индустрија#cite_note-ReferenceA-3;
2. Википедија, Економија на Македонија, превземено на 01.11.2020 https://mk.wikipedia. org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%9 8%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0 %BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0;
3. Митрева, Е. и Голомеова, С. (2013). Менаџмент на конфекциско претпријатие: Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, скрипта;
4. Митрева, Е. и Голомеова, С. (2013). Системи за квалитет и стандарди: Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, скрипта;
5. Чепујноска, В. (2009). Менаџмент на квалитет - теорија, наука и практика: Универзитет„ Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, книга;
6. Чепујноска, В. (2002). Статистичка контрола на квалитетот во текстилното производство: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, книга;
7. Neyestani, B. (2017). Seven Basic Tools of Quality Control: The Appropriate Techniques for Solving Quality Problems in the Organizations: Munich University Library, MPRA
Published
2020-12-20
How to Cite
Golomeova, S., Andronikov, D., Zezova, S., & Mojsov, K. (2020). КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА ПРОИЗВОДСТВО ВО РАЗЛИЧЕН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД. Yearbook - Faculty of Economics, 21(1), 53-61. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3930

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>