КОМПОНЕНТИ НА ОПЕРАТИВНО НИВО НА МЕНАЏМЕНТ

  • Elenica Sofijanova
  • Darko Andronikov
Keywords: Менаџмент со човечките ресурси, менаџерски системи, професионален развој, визија, мисија, спецификација на работните задачи.

Abstract

Менаџментот со човечките ресурси е стратешки и кохерентен пристап кон
раководењето со највредните ресурси во една организација - луѓето кои работат таму и кои
индивидуално и колективно придонесуваат за остварување на организациските цели. Менаџирајќи
со човечките ресурси, се прават збир на операции кои се синтетизираат на многу видлив и кохерентен
начин. Се создаваат неколку менаџерски системи составени од филозофии, политики, стратегии
и процеси за човечките ресурси. Управувањето со човечкиот фактор подразбира и неформални
приоди и позитивни практики, кои можат да се согледаат преку анализирање на работниот процес,
изготвување на планови за пополнување на работните позиции, процес на регрутирање, селекција и
избор на нововработени, како и нивна понатамошна обука и професионален развој. Со дефинирана
визија и мисија, започнува создавање на организациската стратегија. Во неа се дефинираат сите
потребни ресурси со кои ќе се реализираат организациските цели. Во понатамошното менаџирање
во организацијата, преку спецификација на работните задачи за секоја работна позиција се започнува
процесот на извршување на зацртаните работни активности, врз база на одредени организациски
системи и процедури.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Rothberg, G. Fourth Quarter. The Role of Idea in the Managers Workplace: Theory and
Practice. Pakistan Management Review, XLII, 4, 2005;
2. Richard M. Steers and Lyman W. Porter. Motivation And Work Behavior, 3rd ed (New
York:McGrawHill, 1983;
3. Brown, J. Learning organizacions, Sarita Chawla and John Renesh; Produktivity press,
Portland, Oregon, 1993;
4. Clark, N. Team Building: A Practical Guide For Trainers, London: McGraw - Hill Bool
Company Europe, 1994;
5. Hackman, J. R. (2002). Leading Teams: Setting the Stage for Great Performance, Harvard
Business School Press, Boston;
6. Drucker F. Peter, Management, Pan Books Ltd., London, 1977;
7. Göranberg Jerald, Barrol A. Robert, Behavyor in organization, Panteley Hall, 1989;
8. Софијанова, Е. Агроменаџмент, Универзитет ,,Гоце Делчев,, Штип, 2018;
9. Шуклев, Бобек, Менаџмент лексикон, Завод за унапредување на стопанството на
Република Македонија, Скопје, 1993.
Published
2021-12-20
How to Cite
Sofijanova, E., & Andronikov, D. (2021). КОМПОНЕНТИ НА ОПЕРАТИВНО НИВО НА МЕНАЏМЕНТ. Yearbook - Faculty of Economics, 22(1), 51-55. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/4780

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>