ПОДГОТВУВАЊЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЈА И АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

  • Blagica Koleva
  • Glorija Mladenova
Keywords: финансиски извештаи, биланс на состојба, средства, обврски, капитал, показатели.

Abstract

Остварувањето на основните финансиски функции во една компанија се базираат
врз податоците од нејзините финансиски извештаи. Финансиските извештаи на една компанија
можат да бидат многу сложени, факт кој дополнително го истакнува значењето на финансиската
анализа, преку која сложените податоци од финансиските извештаи се сведуваат на разбирливи
показатели за нивните корисници – стејкхолдери.
Билансот на состојба претставува дел од задолжителниот сет на финансиски извештаи кои се
изготвуваат од страна на секој деловен субјект, на крајот на секој пресметковен период. Значењето
на овој финансиски извештај е големо во ефикасното менаџирање со компаниите.
Целта на овој труд е да се објасни изготвувањето и значењето на Билснсот на состојба, како
дел од сетот на финансиски извештаи кои ги изготвуваат деловните субјекти, преку обработка на
поимот, формите во кои се составува, содржината и обработка на финансиските показатели кои се
пресметуваат со користење на билансните позиции од овој извештај.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Здравкоски, З., Здравкоски И., 2004 Сметководство – учење и практика, Економски
факултет, Прилеп;
2. Колева, Б., Ѓоргиева-Трајковска, О., „Основи на сметководство“;
3. Gilman, Stephen, „Analyzing Financial Statements“, Read books, 2007;
4. Amor, K., & Warner, A. (2003), Uncovering Creative Accounting. London: Pearson Education
Limited;
5. Bernstein, A. Leopold, 1988, „Financial Statement Analysis: Theory, application and Interpretation“,
Irwin;
6. Pamela P. D., Frank J. F., 2012, “Analysis of Financial Statements”, 3rd edition;
7. Ѓоргиева-Трајковска, О. (2010), „Финансиско известување – цели и задачи“, Годишен
зборник, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Економски факултет;
8. М-р Оливера Ѓорѓиева-Трајковска (2010), Анализа на финансиските извештаи - со
осврт на финансиската стабилност на корпоративниот сектор во РМ, Скопје, Докторски
труд;
9. Русевски, Т., Недев, Б., Божиновска, З., Јаневски, Љ., Миновски, З. (2004), Вовед во
сметководството, Скопје;
10. Петревски, Г. (2011), „Управување со банките“ (второ издание), Скопје: Економски
факултет;
11. Мицески, Т., Колева, Б., „Управување со трошоците“, Економски факултет, Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип;
12. https://www.mse.mk/mk/issuer/vitaminka-ad-prilep
13. http://www.no.net.mk/archives/17796
Published
2021-12-20
How to Cite
Koleva, B., & Mladenova, G. (2021). ПОДГОТВУВАЊЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЈА И АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА. Yearbook - Faculty of Economics, 22(1), 23-30. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/4776

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>