АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА КАКО ОСНОВА ЗА ЕФИКАСНО ДЕЛОВНО ОДЛУЧУВАЊЕ

  • Blagica Koleva
  • Natalija Atanasova
Keywords: финансиска извештај, деловно одлучување, извори на финансирање, капитал, финансиски резултат, менаџирање.

Abstract

Фокусот на овој труд е анализата на Билансот на состојба како основа за ефикасно
деловно одлучување. Билансот на состојба е моментална слика на финансиската положба на некое
претпријатие на одреден ден. Овој извештајја покажува големината и структурата на средствата
и изворите на финансирање. Билансот на состојба е исклучително важна финансиска основа при
носење деловни одлуки и поради тоа, мора да дава веродостоен, објективен и сигурен преглед на
средствата, капиталот и обврските, промените во финансиската состојба и финансискиот резултат
од работењето. Значењето на овој финансиски извештај е големо и во ефикасното менаџирање со
компаниите.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Доц. д-р Оливера Ѓоргиева-Трајковска, М-р Благица Колева, „Анализа на
финансиски извештаи“, Економски факултет, Штип, 2013;
2. Д-р Трајко А. РУСЕВСКИ, Д-р Љубиша ЈАНЕВСКИ, М-р Саша П. ТВРТКОВИЌ
„Финансиско сметководство“. Скопје, 2013;
3. Доц. Д-р Изет Зеќири, Финанансиски менаџмент, Тетово, 2004 год.;
4. Проф. д-р Оливера Ѓеоргиева-Трајковска, Доц. д-р Благица Колева, Финансиско
сметководство, Економски факултет, Штип, 2019 год.;
5. Проф. д-р Благица Колева, Проф. д-р Оливера Ѓоргиева-Трајковска, „Основи на
сметководството“, Економски факултет, Штип, 2020;
6. Проф. д-р Оливера Ѓоргиева-Трајковска „Меѓународно финансиско известување“,
Штип 2018;
7. Русевски, Т., Твртковиќ, С., Финансиско сметководство, Економски факултет,
Скопје, 2002;
8. Русевски, Т., Недев, Б., Божиновска, З., Јаневски, Љ., Миновски, З., Вовед во
сметководството, Скопје, 2004;
9. Станоил Станоевски, „Теорија на билансот“, Економски факултет, Скопје;
10. Т. Русевски, Б. Недев, З. Божиновска, Љ. Јаневски, З. Миновски, „Вовед во
сметководството„ Скопје, 2004;
11. Хонгрем, Сандем, Џон. А. Елиот, Филбрик, Вовед во финансиско сметководство,
девето издание, Скопје, 2010;
12. Checkley Keith, „Strategic Cash Flow Management“, John Wiley and Sons, 2002;
13. Gilman Stephen, „Analyzing Financial Statements“, Read books, 2003;
14. Ketz J. Edward, „Hidden Financial Risk: Understanding Off Balance Sheet Accounting“,
John Wiley and Sons, 2003;
15. Spurga C. Ronald., Balance Sheet Basics, Financial Management for Nonfinancial Managers,
2004.
Published
2021-12-20
How to Cite
Koleva, B., & Atanasova, N. (2021). АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА КАКО ОСНОВА ЗА ЕФИКАСНО ДЕЛОВНО ОДЛУЧУВАЊЕ. Yearbook - Faculty of Economics, 22(1), 31-39. https://doi.org/10.46763/YFE21221031k

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3