УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЛИХИ – КЛУЧ ЗА УСПЕШНО ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ

  • Blagica Koleva
  • Sanja Velkakova
Keywords: залихи, менаџирање, систем, евиденција, ниво, големина

Abstract

Во фокусот на овој труд е управувањето со залихите кое директно влијаат на
подобрување на ефикасноста и зголемување на ефективноста на компанијата. Менаџментот е
заинтересиран за залихите и затоа ги планира и контролира. Поради тоа, потребен е ажурен систем
на нивна евиденција. Со вистинска стратегија и алатки за управување со залихите, се оптимизира
нивото на залиха во магацинот. Порастот на вредноста на неконкурентни залихи е сигнал за лошо
работење и потенцијална загуба. Менаџментот треба постојано да го анализира нивото на залихи,
како на залихите кои се чуваат како предмети за работа, исто така и на залихите на готовите
производи и стоки, со цел да ги намали или избегне финансиските расходи од нивно непотребно
чување. Одржувањето на вистински потребното ниво на залихи, има големо влијание на успешноста
кај сите бизниси, независно од големината.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Витанова, Г. (2008). Практикум за менаџерско сметководство. Економски факултет –
Прилеп;
2. Русевски, Т., Јаневски, Љ. и Твртовиќ, С. П. (2013). Финансиско сметководство, Скопје;
3. Русевски, Т., Недев, Б., Божиновска, З., Јаневски, Љ. и Миновски, З. (2004). Вовед во
сметководство, Скопје;
4. Марковски, С. и Недев, Б. (2013). Сметководство на менаџментот, Скопје;
5. Службен весник на Република Македонија (2004). Меѓународни стандарди за
финансиско известување. Бр. 94;
6. Barković, D., et.al. (1986). Odlučivanje u marketingu, Informator, Zagreb;
7. Bauman, W. (1959). Economic Dynamics, New York;
8. Dukic, G., Dukic, D., i Sesar, M. Inventory management, pp. 262-270;
9. Jayanta, K. Bandyopadhyay and Karen Coppens (2005). International Journal of Quality &
Productivity Management, volume 5, No. 1.
10. Max Muller, Essentials of Inventory Management;
11. McNeil, A. J., Frey, R. i Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts,
Techniques, and Tools, Princeton University Press, New York;
12. Raman, A., DeHoratius, N., Ton, Z. (2001): Execution: The Missing Link in Retail Operations,
California Management Review;
13. Zlatković, Ž. Barac, N. (1994). Poslovna logistika, Prosveta, Niš.
Published
2021-12-20
How to Cite
Koleva, B., & Velkakova, S. (2021). УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЛИХИ – КЛУЧ ЗА УСПЕШНО ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ. Yearbook - Faculty of Economics, 22(1), 41-50. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/4778

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>