ГЛОБАЛИЗАЦИЈА НА ЕКОНОМСКОТО ДЕЛОВНО ОПКРУЖУВАЊЕ

  • Kostadinka Panova
  • Emilija Miteva-Kacarski
Keywords: /

Abstract

Без цврсто интегрирање во светските пазарни процеси и текови, компаниите не би
биле во можност успешно да ги реализираат своите економски и развојни планови. Од интерес за
развиените земји е целосна афирмација на нивниот пазарен механизам во глобални рамки, додека
пак за земјите во развој да станат активни партнери во светските пазарни процеси и односи. Поради
тоа, во процесот на трансформација (сопственичка, организациска, управувачка и маркетиншка),
компаниите мора да тргнат најпрвин од радикална промена на начинот на нивното деловно
размислување. Неопходна е промена на нивните развојни приоритети при што домашните пазарни,
деловни и технички стандарди не можат да бидат определувачки, туку мора да бидат земени предвид
меѓународните стандарди и трендови. Оттука, предмет на анализа на овој труд е меѓузависноста
и интерактивниот однос на меѓународно ориентираните компании во рамките на глобалното
економско опкружување.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Brooke, M. Z. (1996). International management. Stanley Thornes Publishers Ltd.;
2. Gluck, F. (1983). Global Competition in the 1980s. The Journal of Business Strategy, 3 (4);
3. Hill Charles, W. L. (2005). International Business, McGraw-Hill Irwin;
4. Kaikati, J. G. (1982). How multinational coorporations cope with international trademark
forgery. Journal of International Marketing, 1(2), 69-79;
5. Lasker, R. D., Weiss, E. S., & Miller, R. (2001). Partnership synergy: a practical framework
for studying and strengthening the collaborative advantage. The Milbank Quarterly, 79(2);
6. Porter, E. Michael (2001). Strategy and the Internet, Harvard Business Review, Vol.79, No.3;
7. Rakita, B. (1989). Međunarodne marketing strategije. Konzorcijum ekonomskih instituta
Jugoslavije;
8. Rakita, B. (2015). Međunarodni biznis i menadžment. Centar za izdavačku delatnost
Ekonomskog fakulteta;
9. Rugman M.A, Hodgetts M.R, 2000, International Business - a strategic management
aprouch,
Pearson Education Limited, Financial Times - Prentice Hall;
10. Sanyal, R. N. (2001). International managementA: strategic perspective. Prentice Hall;
11. World Trade Organization, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm
Published
2021-12-20
How to Cite
Panova, K., & Miteva-Kacarski, E. (2021). ГЛОБАЛИЗАЦИЈА НА ЕКОНОМСКОТО ДЕЛОВНО ОПКРУЖУВАЊЕ. Yearbook - Faculty of Economics, 22(1), 57-65. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/4783

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>