АНАЛИЗА НА ГЛОБАЛНИТЕ ТРГОВСКИ ТЕКОВИ ЗА ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД 2008-2018 ГОДИНА

  • Emilija Miteva-Kacarski
  • Kostadinka Panova
  • Blagica Koleva

Abstract

Предмет на анализа во овој труд е учеството на поважните групи на производи во структурата на глобалната трговија за временскиот период 2008-2018 година. Резултатите од анализата на глобално ниво укажуваат на намалување на вредноста на извозот на горива и производи од рударство за временскиот период 2008-2018 година, додека зголемување на вредноста на извозот на земјоделски производи и индустриски добра. Анализирано по групи на земји, како најзначаен извозник на поважните групи на производи се јавува Европската унија.

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-01-28
How to Cite
Miteva-Kacarski, E., Panova, K., & Koleva, B. (2020). АНАЛИЗА НА ГЛОБАЛНИТЕ ТРГОВСКИ ТЕКОВИ ЗА ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД 2008-2018 ГОДИНА. Yearbook - Faculty of Economics, 18(2), 39-45. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3413

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>