АНАЛИЗА НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА И КРЕДИТНИОТ РИЗИК НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈАТА ВО 2020 ГОДИНА

  • Marija Gogova Samonikov
  • Borce Angov
Keywords: депозити, кредити, кредитна политика, кредитен ризик, адекватност на капиталот

Abstract

Банката работи и располага со извори на средства како што се: депозити, штедни
влогови, прибрани средства врз основа на издадени сопствени хартии од вредност, кредити и
слично. Кредитната филозофија и култура на банката непосредно е преточена во нејзината формална
кредитна политика, која треба да биде во согласност со долгорочните цели и стратегискиот план на
банката.
Стратегијата за управување со кредитен ризик на Банката, ги дефинира основните цели и
генерални насоки при преземање и управување со кредитниот ризик, интерно утврдување и оценка
на потребната адекватност на капиталот, осврт на деловната стратегија на банката, евентуалните
промени на деловната стратегија и прифатливото ниво на кредитен ризик на кое банката може да
биде изложена во своето работење.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Давчев, Љ. (2014). Инвестициско банкарство, Економски факултет, Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип;
2. Маџарова, В. (2011). Кредитна политика, Економски факултет, Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
3. Петревски, Г. (2008). Управување со банките, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Економски факултет – Скопје;
4. Самоников, Г. М. (2020). Основи на финансии, Економски факултет, Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип;
5. Самоников, Г. М. (2020). Современи финансии интерен материјал, Економски
факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
6. Самоников, Г. М. (2018). Финансиска регулација, скрипта, Економски факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
7. Свртинов, Г. В. (2020). Управување со ризици, скрипта, Економски факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
8. Темелков, З. (2019). Банкарско работење, скрипта, Факултет за туризам и бизнис
логистика, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
9. Трпески, Љ. (2009). Банкарство и банкарско работење прво издание, Скопје;
10. Фотов, Р. и Фотова, Ч. К. (2015). Финансиски менаџмент, Економски факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“– Штип;
11. Фотов, Р. и Самоников, Г. М. (2015). Финансиски пазари и институции, Економски
факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
12. Фотов, Р. (2013). Основи на финансии, Економски факултет, Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
13. Ничева, М. и Ставрев, Д., Годишен извештај 2020, Комерцијална банка АД Скопје;
14. Комерцијална банка АД Скопје, Извештај на независниот ревизор и Консолидирани
финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020 година;
15. https://www.kb.com.mk/Default.aspx?sel=1100&lang=1&uc=1
16. https://www.kb.com.mk/Default.aspx?sel=2310&lang=1&uc=1
17. https://www.kb.com.mk/Default.aspx?sel=2391&lang=1&uc=1&par=0
18. https://www.kb.com.mk/Default.aspx?sel=2370&lang=1&uc=1
19. https://www.kb.com.mk/Default.aspx?sel=3210&lang=1&uc=1#2
20. https://www.kb.com.mk/Default.aspx?sel=3231&lang=1&uc=1&par=0
21. https://www.kb.com.mk/Default.aspx?sel=3570&lang=1&uc=1
Published
2021-12-20
How to Cite
Gogova Samonikov, M., & Angov, B. (2021). АНАЛИЗА НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА И КРЕДИТНИОТ РИЗИК НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈАТА ВО 2020 ГОДИНА. Yearbook - Faculty of Economics, 22(1), 67-76. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/4784