Безбедноста и здравјето на работниците во Република Македонија

  • Andon Majhoshev

Abstract

Предмет на овој труд се најважните меѓународно-правни инструменти за безбедност и здравје при работа на ООН, МОТ и ЕУ. Исто така, во трудот е анализирана и правната рамка за безбедност и здравје при работа во Р.Македонија, со акцент на Законот за безбедност и здравје при работа во Р.Македонија, каде значајно место имаат правата и обврските на работниците и работодавачите, особено претставникот на вработените за безбедност и здравје во претпријатието, односно институциите.

References

Устав на РМ од 1991.

Закон за работни односи на РМ („Сл. весник на РМ“ бр. 62/05).

Закон за безбедност и здравје при работа („Сл. весник на РМ“ бр. 92/06).

Закон за вработување и осигурување во случај на невработеност („Сл. весник на РМ“ бр.37/97 од 31.7.1997 г., измени 2000 г., 2001 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2008 г.).

Општ колективен договор на вработените во стопанството на РМ („Сл. весник на РМ“ бр. 76/06).

Спогодба за формирање на Економско-социјален совет на РМ од 30.12.1996 г.

Европска социјална повелба на Советот на Европа од 1961 г.

Меѓународни стандарди на трудот, ратификувани конвенции од РМ, УСАИД и МТСП, Скопје, 2007.

Гзиме Старова,Трудово право и работни односи, Просветно дело, Скопје, 2003.

Петар Наумовски, Трудово право, Европски универзитет, Скопје, 2007 година.

Прирачник „Мобинг-психички притисок на работното место“, Скопје, 2009 г.

Прирачник за безбедност и здравје при работа, ССМ и Фондација Фридрих Еберт, Скопје, 2008.

Меѓународна конвенција на МОТ бр. 155 за безбедност и заштита на здравјето при работа и за работната средина.

Филаделфиска декларација на ООН од 10.6.1944 г.

Устав на МОТ Адријана Билиќ и Борис Букуљаш, Меѓународно радно право, Сплит, 2006.

Извештаите на Европската комисија за 2006, 2007 и 2008 година за напредокот на РМ.

Published
2013-04-16

Most read articles by the same author(s)